Pengajaran dan pembelajaran Ibnu Khaldun

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENURUT IBNU KHALDUN

IBNU KHALDUN BERPANDAPAT BAHAWA ADALAH TIDAK CUKUP JIKA JIWA SESEORANG GURU HANYA MEMBEKALI MURIDNYADENGAN ILMU PENGETAHUAN SAHAJA AGAR MENJADIORANG YANG BERILMU

AKAN TETAPI,GURU JUGA WAJIB MEMPERILEHIMETOD DALAM PENGAJARAN, DISAMPING ITU JUGA PERLU MEMPELAJARI HIDUP KEJIWAAN ANAK.

1. Metod atwu Kaedah Pengajaran

– Ibnu Khaldun menentang penggunaan metod verbalitis dan metod mendengar, kerana mengajar dengan metod tersebut tidakakan memberi kesan dalam fikiran murid,

2. Pembelajsran bermakna

– Beliau juga tidak suka pengajaransecara hafalantnpa memahamisesuatu yang dapat di buktikan melalui panca indera dari bahan pelajaran yang dihafal oleh murid.

3. Memperhatikan oerkembangan akak fikiran murid


4. Penggunaan Alat Bantu

5. Penyusunan dan pemeringkatn isi

6. Pentahapan dan pengulangan

7. Pengalaman
Surah Ar Rum 42

8. Bersikap penyayang

Advertisements

KONSEP PENDEKATAN

KONSEP PENDEKATAN

Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya.

Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas .

PENDEKATAN INDUKTIF

Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat

Murid membuat kesimpulan

Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai

Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan

BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan

Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan

PENDEKATAN ELEKTIF

Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas.

Contohnya:
Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan.

PENDEKATAN PENGAJARAN

Ini adalah hasil kuliah Metod Pengajarn Ugama, nda berapa lengkap pasal nda sampat bah laju hantap..

PENDEKATAN PENGAJARAN

PELAJAR – Kapabiliti intelektual dan corak pembelajaran yang berbeza

PENGAJAR – Perlu kembangkan dan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran yang berkesan supaya pelajar mendapat pemahaman yang lebih jelas dalam sesuatu pengajaran (Alix, Daniel & Molly, 2004; Joyce, Weil & Calhoun, 2004 dalam Lim, Chew & Noraini, 2009)

secara umumnya, pendekatan meliputi:

Pendekatan pengajaran Induktif
– Contoh khusus – Kesimpulan khusus
– Pelajar selesaikan contoh isu tertentu kemudian buat generalisasik

Pendekatan Pengajaran Deduktif
– Kesimpulan umum – diaplikasikan dalam contoh khusus
– Pelajar dijelaskan tentang formula tertentu – Kemudian diaplikasikan formula tersebut bagi menyelesaikan isu yang diberikan (contoh khusus)

KONSEP INDUKTIF

Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsirkan maklumat-maklumat, kemudian membuat kesimpulan.

Dalam penggunaan kaedah ini, guru akan memulakan pengajarannya dengan membikan bebrapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama

Berdasarkan contoh yang diberikan, murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu, kemudian kesimpulan yang diberikan

Dalam situasi pelajarqb yang menggunakan oendekatan induktif ini, guru boleh mengemukakan contoh khusus

Semasa menjalankan aktiviti P&P,guru tidak digalakkan memberikan sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan.

Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab,mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh.

Contoh khusus – Memerhati – Membuat kesimpulan

Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai

Contoh khusus – Buang air membatalkan wudhu

Memerhati

Kesimpulan

PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENDEKATAN PENGAJARAN INDUKTIF

Untuk mekaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan, guru perlu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan

Menyediakan contoh-contoh yang sesuai, menyeluruh dan menukupi

Membimbing pelajar membuat generalisasi berdasarkan contoh-contoh

Meminta pelajar memberi contoh-contoh lain yang releven

Mengemukakan contoh satu demi satu “step by step”

Memastikan seberaoa banyak deria pelajar digunakan

Mematuhi prinsip dari contoh-contoh khusus kedpada satu generalisasi atau kesimpulan.

1. Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif, guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh membantumurid membuat rumusan.

2. Disamping itu, soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan.

3. Guru tidak harus memberi penerqngan atqu menghuraikan isi pelajaran yangberkaitan dengan kesimpulan

4. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendaoagkesimpulan sendiri

5. Jenis contoh khusus yang dibikan haruslah dipelbagaikan, tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkanmurid mengenal pastinya.

6. Contoh khusus yang dipilihharuslahsesuai dan mencukupi.

7. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan.

8. Aktiviti pembelajaran secara induktif harus melibatkan oenggunaan deria-deria murid, khasnya penglihatan, pendengaran, hidu dan sentuh

9. Proses p&p berdasarka kaedah induktif harusmengikut urutan

Bagaimana merangka langkah pengajaran melalui pendekatan induktif?

Langkah pertama – perancangan

Kenal pastidan tentukanmtlamat / objektif pengajaran yang hendak dicapai

Menyediakan contoh yang releven dan meyeluruh

Langkah kedua – permulaan

Tunjukkan beberapa contoh yang menarik dan berkaitan dengan teori, konsep atau rumus yang hendak disampaikan

Pelajar diminta ceritakan apa-apa jua yang difahami daripada contoh-contoh yang diberi.

Langkah ketiga – perlaksanaan

Kemukakan contoh yang relevent dan mencukupi satu demi satu

Libatkan pelajar mengemukakan contoh-contoh lain yang sesuai

Galakkan pelajar mengemukakan soalan-soalan yang sesuai untuk mengerakkan penaakulan mereka

Langkah ke empat – penilaian

Sdiakan instrument susulan bagi pelajar.
Buat maklum balasuntuk menilai keberkesan pengajaran.
Buat pengubahsuaian terhadap kelemahan yang dikenalpasti.

KONSEP DEDUKTIF

– Konseo deduktif boleh dikategorikan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa, rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus.

– Kadangkala ia juga digu nakan untuk mendapat kesimpulan yang baru diaripada rumusan yang telah di tetapkan

– Kaedah ini berlandaskn pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompeks kerana ia memerlukan murid memporlehi kefahaman yang mendalam, pengetahuan yang cukup, serta berupaya memilih rumusyang telah diperolehi.

– Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. Murid dibimbing megingat kembali hukum yang berkaitan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru.

JENIS-JENIS DEDUKTIF

PENYELESAIAN MASALAH

– Misalnya setelah murid mempelajari pkara membatalkan akidah, mereka disuruh membuat beberapa contoh

MEMBENTUK KESIMPULAN BARU

– Misalnya setelah murid mempelajari cara membunyikan izhar, mereka diminta menggunakan izhar dalam bacaan

MEMBUKTIKAN HIPOTESIS

– Ini dapat dilakukan untuk membuktikan sesuatu hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.

MEMBUAT KESIMPULAN – DEDUKTIF. – CONTOH-YANG KHUSUS

PRINSP-PRINSIP UTAMA PENDEKATAN PENGAJARAN

– Peringkat permulaan masalah atau hipotosos haruslah didedahkan terlebih dahulu.

– Murid-murid harus dibimbing meningkat kembali kesimoulan, prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.

– Kesimpulan, prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan.

– Penggunaan deduktif haruslah mengikut prosedur yang betul.

– Proses menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu kesimpulan, prinsip atau teori yang telah dipelajari.

– Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis, tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMUSATAN GURU

1. Guru memainkan peranan yang utama – BCATS ( Brunei Capabilities Task Standard )

2. Di dalam bilik darjah, gurulah yang mengawal dan menguasai segala aktiviti pelajaran. Guru banyak memberi penerangan, murid hanya duduk mendenger.

3. Pertimbangan semasa menggunakan

CIRI CIRI PEMUSATAN GURU

– ktiviti guru berperanan penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja

– Komunikasi dan interaksi yang berkesan

– Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik

– Stratigi P&P – Lebih mengutsmsksn pencapaian objektif pengajaran guru

– Penyebaran

– Perkara yang diutamakan – keputusan murid

– Tejnim pengajaran guru

– Intersksi murid dan guru adalah pasif

– Kaedah pengelolaan, mementingkan secara keseluruhan tidak individual

– Di bawah strqtegi ini murid tidak kreatif

PEMUSATAN BAHAN

– Murid memainkan peranan yang penting
– Murid melibatkan diri secara aktiv
– Guru adalah pemimpin murid dalam pemusqtan pelajar
– Lebih banyak masa diperuntukan kepada aktiviti pembelajaran murid
– Mengunakan kaedah kumpulan, inkuari, penemua , perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main peranan dan sumbangsaran.
– Prkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan spritual
– Ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerapkali digunakan untuk mengkaji kelemahan murid
– Penyampaian guru ditumoukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan,.

PENDEKATAN BERPUSATKAN BAHAN

PEDAGOGI Kuliah 05.02.2011

KONSEP PENGAJARAN

Konsep pengajaran dan pembelajaran dapat digambarkan seperti rajah di bawah ini :

Guru pengajaran – Pemindahan Ilmu. –  Pelajar Pembelajaran

Penyampaian maklumat

Pemindahan maklumat, ilmu pengetahuan, kemahiran

Membina manusia yang lebih baik

DIFINASI PENGAJARAN

Aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan kemahiran yang tertentu.

Ia meliputi perkara-perkara seperti:

Aktiviti perancangan
Pengelolaan
Penyampaian
Dan penilaian

Tujuannya untuk menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan berkesan. (Pelajar dapat mempelajari & menguasai dengan berkesan).

Proses memberi maklumat, pengetahuan dan kemahiran kepada murid secara langsung

Pengajaran melibatkan

Hubungan sehala atau dua hala
Komunikasi (lisan atau bukan lisan)
Pemindahan ilmu dan maklumat

Satu proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk membawa perubahan tingkahlaku pada diri murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Satu proses,komunikasi atau interaksi, sains dan seni.(maknanya ilmu pendidikan ini perlu kepada kajian-kajian yang tertentu yang dikaji oleh pendidik).

Pengajaran sebagai satu proses

Proses pengajaran harus dilaksanakan secara sistematik mengikut langkah-lsngkah yang sesuai demi mencapai tujuan pengajaran.

Contoh : Proses pengajaran

Perancangan – perlaksanaan – Penilaian —— demi untuk mendapat maklumbalas.

Pengajaran itu sebagai satu bidang komunikasi

Pengajaran merupakan proses komunikasi kerana ia meliputi aktiviti perhubungan dan inetraksi di antara guru dengan murid

Contoh bentuk komunikasi pada gari ini ditukar dari satu hala kepada interaksi dua hala.

Guru mengajar — Murid Belajar — Murid bertanya —  Guru membalas

Pengajaran sebagai satu bidang sains

Pengajaran :  Merupakan satu siri aktiviti yang bercorak saintifik

Mempunyai ciri-ciri sains kerana proses pengajaran berdasarkan penyelidikan,emerhatian dan mempunyai rumusan-rumusan sebagaimana kebanyakan bidang sains.

Dari segi prosesnya juga memounyai banyak teori dan rumusan, sebagaimana bidang sains yang lain.

Pengajaran sebagai satu bidang seni

Pengajaran merupakan satu bidang seni 

–  kerana ia melibatkan emosi, nilai dan tingkahlakku manusia.

–  Guru plu mempunyai bakat atau seni mengajar dan kreatif.  Guru yang kreatif akan menjadikan oengajaran lebih menarik dan berkesan.

Sebagaimana seni yang lain, mengajar juga perlu latihan.  Latihan yang sempurna akan menjadikan : 
   –  Pengjaran Lebih menarik
   –  Guru lebih berkayakinan

CIRI-CIRI PENGAJARAN

1.  Guru sebagai pengajar dan murid sebagai pelajar

2.  Hanya bermakna apabila ada pembelajaran 

3.  Pegajaran berkait rapat dengan pembelajaran

4.  Melibatkan instruksi (mengajar) diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman.

5.  Melibatkan proses pemikiran dan pebggunaan bahasa atau simbol.

6.  Boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber.

7.  Proses yang meoibatkan interaksi dua hala atau pelbagai hala.

8.  Ada unsur sains dan seni.

9.  Pengajaran melibatkan jegiatan-kegiatan

i.  MERANCANG
ii. Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran
iii. Memilih Strategik pengajaran
iv.  Menetapkan aktiviti2 pengajaran
v.  Menilai keberkesanan

DEFINISI PEMBELAJARAN

Mengikut Mergen dan King dalam bukunya Intoduction of Psychology

Menurut Guy Le Francis di dalam bukunya, Phychological Theories and Human Learning – (1982)8 –  pembekajaran merqngkumi semua perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan melalui pengalaman.

Pengajaran ialah satu proses yang melibatkan……

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN

1.  Pembelajaran menunjukan berlakunya perubahan tingkahlaku.

2. Perubahan tingkahlaku itu agak tetap dan bukan disebabkab oleh pengaruh dadah atau penyakit.

3.  Perubahan tingkahlaku itu dihasilkan 

MENURUT TAKSONOMI BLOOM – Pengajaran boleh terbahagi kepada tiga bahagian

1.  Bidang kognitif
2.  Bidang Afektif
3.  Bidang Psikomotor

Ketiga-ketiga bidang ini nampaknya begitu tersendiri sifatnya,  tetapi dalam keadaan pengajaran dan pembelajaran semula jadi, oengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak ujud.

Contohnya : Apabila seorang guru ingin mengajar seorang pelajar menulis dia perlu mengajar pelajar itu,
–  cara memegang pensil
– bentuk huruf dan maknanya