PENDEKATAN PENGAJARAN

Ini adalah hasil kuliah Metod Pengajarn Ugama, nda berapa lengkap pasal nda sampat bah laju hantap..

PENDEKATAN PENGAJARAN

PELAJAR – Kapabiliti intelektual dan corak pembelajaran yang berbeza

PENGAJAR – Perlu kembangkan dan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran yang berkesan supaya pelajar mendapat pemahaman yang lebih jelas dalam sesuatu pengajaran (Alix, Daniel & Molly, 2004; Joyce, Weil & Calhoun, 2004 dalam Lim, Chew & Noraini, 2009)

secara umumnya, pendekatan meliputi:

Pendekatan pengajaran Induktif
– Contoh khusus – Kesimpulan khusus
– Pelajar selesaikan contoh isu tertentu kemudian buat generalisasik

Pendekatan Pengajaran Deduktif
– Kesimpulan umum – diaplikasikan dalam contoh khusus
– Pelajar dijelaskan tentang formula tertentu – Kemudian diaplikasikan formula tersebut bagi menyelesaikan isu yang diberikan (contoh khusus)

KONSEP INDUKTIF

Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsirkan maklumat-maklumat, kemudian membuat kesimpulan.

Dalam penggunaan kaedah ini, guru akan memulakan pengajarannya dengan membikan bebrapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama

Berdasarkan contoh yang diberikan, murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu, kemudian kesimpulan yang diberikan

Dalam situasi pelajarqb yang menggunakan oendekatan induktif ini, guru boleh mengemukakan contoh khusus

Semasa menjalankan aktiviti P&P,guru tidak digalakkan memberikan sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan.

Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab,mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh.

Contoh khusus – Memerhati – Membuat kesimpulan

Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai

Contoh khusus – Buang air membatalkan wudhu

Memerhati

Kesimpulan

PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENDEKATAN PENGAJARAN INDUKTIF

Untuk mekaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan, guru perlu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan

Menyediakan contoh-contoh yang sesuai, menyeluruh dan menukupi

Membimbing pelajar membuat generalisasi berdasarkan contoh-contoh

Meminta pelajar memberi contoh-contoh lain yang releven

Mengemukakan contoh satu demi satu “step by step”

Memastikan seberaoa banyak deria pelajar digunakan

Mematuhi prinsip dari contoh-contoh khusus kedpada satu generalisasi atau kesimpulan.

1. Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif, guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh membantumurid membuat rumusan.

2. Disamping itu, soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan.

3. Guru tidak harus memberi penerqngan atqu menghuraikan isi pelajaran yangberkaitan dengan kesimpulan

4. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendaoagkesimpulan sendiri

5. Jenis contoh khusus yang dibikan haruslah dipelbagaikan, tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkanmurid mengenal pastinya.

6. Contoh khusus yang dipilihharuslahsesuai dan mencukupi.

7. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan.

8. Aktiviti pembelajaran secara induktif harus melibatkan oenggunaan deria-deria murid, khasnya penglihatan, pendengaran, hidu dan sentuh

9. Proses p&p berdasarka kaedah induktif harusmengikut urutan

Bagaimana merangka langkah pengajaran melalui pendekatan induktif?

Langkah pertama – perancangan

Kenal pastidan tentukanmtlamat / objektif pengajaran yang hendak dicapai

Menyediakan contoh yang releven dan meyeluruh

Langkah kedua – permulaan

Tunjukkan beberapa contoh yang menarik dan berkaitan dengan teori, konsep atau rumus yang hendak disampaikan

Pelajar diminta ceritakan apa-apa jua yang difahami daripada contoh-contoh yang diberi.

Langkah ketiga – perlaksanaan

Kemukakan contoh yang relevent dan mencukupi satu demi satu

Libatkan pelajar mengemukakan contoh-contoh lain yang sesuai

Galakkan pelajar mengemukakan soalan-soalan yang sesuai untuk mengerakkan penaakulan mereka

Langkah ke empat – penilaian

Sdiakan instrument susulan bagi pelajar.
Buat maklum balasuntuk menilai keberkesan pengajaran.
Buat pengubahsuaian terhadap kelemahan yang dikenalpasti.

KONSEP DEDUKTIF

– Konseo deduktif boleh dikategorikan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa, rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus.

– Kadangkala ia juga digu nakan untuk mendapat kesimpulan yang baru diaripada rumusan yang telah di tetapkan

– Kaedah ini berlandaskn pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompeks kerana ia memerlukan murid memporlehi kefahaman yang mendalam, pengetahuan yang cukup, serta berupaya memilih rumusyang telah diperolehi.

– Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. Murid dibimbing megingat kembali hukum yang berkaitan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru.

JENIS-JENIS DEDUKTIF

PENYELESAIAN MASALAH

– Misalnya setelah murid mempelajari pkara membatalkan akidah, mereka disuruh membuat beberapa contoh

MEMBENTUK KESIMPULAN BARU

– Misalnya setelah murid mempelajari cara membunyikan izhar, mereka diminta menggunakan izhar dalam bacaan

MEMBUKTIKAN HIPOTESIS

– Ini dapat dilakukan untuk membuktikan sesuatu hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.

MEMBUAT KESIMPULAN – DEDUKTIF. – CONTOH-YANG KHUSUS

PRINSP-PRINSIP UTAMA PENDEKATAN PENGAJARAN

– Peringkat permulaan masalah atau hipotosos haruslah didedahkan terlebih dahulu.

– Murid-murid harus dibimbing meningkat kembali kesimoulan, prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.

– Kesimpulan, prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan.

– Penggunaan deduktif haruslah mengikut prosedur yang betul.

– Proses menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu kesimpulan, prinsip atau teori yang telah dipelajari.

– Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis, tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMUSATAN GURU

1. Guru memainkan peranan yang utama – BCATS ( Brunei Capabilities Task Standard )

2. Di dalam bilik darjah, gurulah yang mengawal dan menguasai segala aktiviti pelajaran. Guru banyak memberi penerangan, murid hanya duduk mendenger.

3. Pertimbangan semasa menggunakan

CIRI CIRI PEMUSATAN GURU

– ktiviti guru berperanan penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja

– Komunikasi dan interaksi yang berkesan

– Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik

– Stratigi P&P – Lebih mengutsmsksn pencapaian objektif pengajaran guru

– Penyebaran

– Perkara yang diutamakan – keputusan murid

– Tejnim pengajaran guru

– Intersksi murid dan guru adalah pasif

– Kaedah pengelolaan, mementingkan secara keseluruhan tidak individual

– Di bawah strqtegi ini murid tidak kreatif

PEMUSATAN BAHAN

– Murid memainkan peranan yang penting
– Murid melibatkan diri secara aktiv
– Guru adalah pemimpin murid dalam pemusqtan pelajar
– Lebih banyak masa diperuntukan kepada aktiviti pembelajaran murid
– Mengunakan kaedah kumpulan, inkuari, penemua , perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main peranan dan sumbangsaran.
– Prkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan spritual
– Ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerapkali digunakan untuk mengkaji kelemahan murid
– Penyampaian guru ditumoukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan,.

PENDEKATAN BERPUSATKAN BAHAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s