( 12 MAC 2011 ) JENIS-JENIS PEMBELAJARAN

( 12 MAC 2011 )
JENIS-JENIS PEMBELAJARAN

TIGA JENIS :
PEMBELAJARAN FORMAL, INFORMAL DAN NON-FORMAL

Hasil Kerja : Bolhanuddin

1.PEMBELAJARAN FORMAL

DEFINISI
• Pembelajaran yang diperolehi melalui satu sistem pendidikan yang dilembagakan dan disusun secara berperingkat2 berdasarkan umur seseorang individu.

TUJUAN
• Untuk mengembangkan domain kognitif ( aspek mental ), afektif ( nilai dan sikap ) dan psikomotor ( kemahiran ) seseorang murid atau pelajar.

DIKELOLAKAN
• Oleh seorang individu yang terlatih seperti guru-guru diperingkat rendah ( menengah, pensyarah diperingkat universitI).

PENEKANAN
• Aspek penilaian.oleh itu tenaga pengajar sering mengadakan ujian dan peperiksaan.

FORMAL
SEKOLAH,
MAKTAB DAN
INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

CIRI-CIRI PMBLAJARAN

 Berlaku secara disedari murid, dan ia dilakukan secara nyata dan disengajakn

 Berasaskan sukatan pelajaran atauu kurikulum yang digubal mengikut dasar dan aspirasi Negara

 Diterima secara langsung dan dikendalikan oleh sesuatu institusi bertauliah dan dilembagakan seperti disekolah maktab atau university.

 Berasaskan struktur yang tertrntu, iaitu dengann tujuan, cara perlaksanaan dan cara penilaian yang nyata.

 Berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu, misalnya, pendidikan prasekolah – 1 tahun, pendidikan rendah-6 tahun dan pendidikan sekolah menengah-7 tahun.

 Dilaksanakan oleh guru-guru atau psenyarah terlatih dan bertauliah

 Melibatkan penilaian pada tiap-tiap tahap yang dilalui. Penilaian dalam bentuk formatif dan sumatif. Ini termasuk ujian bulanan, peperiksaan penggal dan peperiksaan awam.

 Dilaksanakan didalam bangunan yang siap prasarananya seperti bilik darjah atau bilik kuliah yang mempunyai meja dan kerusi, makmal, bilik komputer, pusat sumber dll.

 Menekankan secara langsung pendidikan empat bidang penting iaitu yang melibatkan aspek kognitif ( intelek ), afektif ( EMOSI ) rohani dan psikomotor( jasmani )

2. PEMBELAJARAN INFORMAL

• Pembelajaran yang berlaku scara tidak terancang serta tidak disedari.
• Pembelajaran tidak sengaja kerana pengetahuan dan kemahiran diperolehi daripada situasi yang tidak dsediakan terlebih dahulu.
• Individu mengalami pembelajaran disepanjang hayatnya melalui interaksinya dengan ibubapa, adik beradik, rakan sebaya dan ahli masyarakat yang lain atau dari pekerjaan dan aktiviti sosial, lawatan serta pendedahan melalui peristiwa semasa dan media massa seperti buku, surat khabar, radio, tv dan sebagainya.
• Berlaku dimana-mana tempat dan pada sebarang masa tetapi tiada satu siri program yang tersususn atau objektif khusus untuk menyampaikan pemblajaran.

Informal
​Persekitaran fizikal
​​Alam semulajadi
​​Pemerhatian
​Persekitaran social
​​Keluarga
​​Kumpulan sosial
​​Kerja
​​Masa lapang

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN INFORMAL

 Berlaku secara berterusan dan berlaku sepanjang hayat

 Tidak semestinya disampaikan oleh guru, ibubapa, orang dewasa atau media massa juga boleh mendatangkan pembelajaran.

 Tidak mempunyai matlamat atau objektif tertentu

 Diterima secara tidak langsung atau tidak disedari, tanpa berasaskan sebarang sukatan pelajaran

 Diserap secara tidak sedar dari persekitaran melalui pemerhatian, perbualan dan pengalaman.

 Boleh berlaku mlalui cara-cara lain seperti ketika membuat lawatan, menonton tv, membuat pemerhatian dsb.

 Ia banyak terhasil kerana naluri ingin tahu manusia untuk meneroka dan mengetahui sesuatu yang baru.

 Berlaku akibat interaksi seseorang dengan individu dengan alam sekitarnya.

 Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman yang diperolehi secara tidak langsung.

3. PEMBLAJARAN NON-FORMAL
• Pembelajaran yang berlaku di luar bilik darjah atau selain daripada bentuk tradisi sistem formal.
• Dirancang dengan rapi dan mempunyai objektif yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
• Mudah diubah-ubah dari segi masa dan tempoh pelajaran, umur pelajar, isi kandungan, kaedah pengajaran dan prosedur penilaian.
• Kemudahan atau peluang pembelajaran bagi pelajaran ini disediakan oleh organisasi agama, pertubuhan sosial, agensi kerajaan dan syarikat swasta.

NON FORMAL:
​TEMPAT DAN MASA YANG SESUAI
​JADUAL WAKTU TIDAK TETAP DAN TIDAK ADA SIJIL
​PEMBELAJARAN TERBUKA

CIRI-CIRI PEMBLAJARAN NON-FORMAL
 Disifatkan pemblajaran yang terletak di antara pembelajaran formal dan pembelajaran tidak formal.
 Tempat-tempat formal seperti dewan sekolah, bilik darjah, pusat-pusat latihan dan bilik persidangan jabatan, hotel atau balai raya digunakan.
 Mempunyai tujuan dan objektif yang jelas seperti juga pembelajaran formal.
 Tidak mempunyai kurikulum yang tetap. Isi kandungan yang disampaikan berubah mengikut jenis kursus yang disampaikan
 Biasanya menekankan kemahiran yang berkaitan dengan tugasan atau kehidupan seharian. Seperti kursus kekeluargaan untuk ibubapa atau bakal suami dan isteri.
 Tidak berbentuk akademik atau ilmiah. Jika ujian djalankan, ia hanya untuk mengetahui atau mengesan tahap penguasaan pengtahuan atau kemahiran peserta-peserta.
 Dikendalikan untuk kaum belia dan orang dewasa. Ia boleh juga mengambil bentuk bengkel. Seminar atau forum, majlis-majlis ceramah secara formal.
 Diadakan apabila ada keperluan menambah dan mempertingkatkan kpakaran pelajar dalam bidang-bidang tertentu
 Tidak diwajibkan. Peserta-peserta digalakkan menghadirinya untuk mendapat pengetahuan dan kemahiran baru.

INTERAKSI

DEFINISI
• Tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, atau tindak balas antara dua atau beberapa pihak. ( kamus dewan : 1994 )
• Satu proses saling bertindak antara individu dengan pihak atau individu lain dgn alam sekitarnya.
• Dibawah konteks, bilik darjah konsep interaksi merangkumi perhubngan tindak balas antara individu seperti:
 Guru dan murid,
 Murid dgn murid
 Juga tindak balas antara individu dgn objektif pelajaran, isi pelajaran dan alam sekitarnya.
• Contoh interaksi biklik darjah:-
o Guru bercakap dengan murid-muridnya.
o Murid-murid bercakap antara satu sama lain.
o Murid-murid membuat soalan dari buku kerja mereka.
o Murid membuat pembentangan projek matapelajarannya seperti melalui satu persembahan Powerpoint.

• Menurut flanders, dalam proses pengajaran dan pemblajaran terdapat 10 gaya interaksi antara individu:
1. Bersyarah.
2. Membeeri arahan.
3. Mengkritik.
4. Menerima perasaan murid
5. Memuji atau member dorongan
6. Menerima pdapat atau idea murid
7. Menyoal murid
8. Percakapan murid melalui tindak balasnya
9. Percakapan murid melalui inisiatif murid sendiri
10. Keadaan kesenyapan dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga boleh menjadi satu gaya interaksi.

JENIS INTERAKSI
1 INTERAKSI SEHALA
2 INTERAKSI DUA HALA
3 INTERAKSI PELBAGAI HALA

INTERAKSI SEHALA
GURU
​MURID
​MURID
​MURID

• Interaksi sehala adalah merupakan perhubungan sehala daripada guru kepada murid
• Penumpuan diberi kepada guru
• Kurang interaksi atau tindak balas antara murid dengn guru
• Tiada interaksi langsung antara murid dan murid
• Aktiviti yg bcorak positif dansesuai utk proses…..
• Diantara pdekatan dan strategi pgajaeran sehal ialah:-
i. Pdekatan yg bpusatkan guru
ii. Kaedah kelas
iii. Kaedah syarahan
iv. Kaedah bcerita
v. Kaedfah demonstrasi atau tunjuk cara

INTERAKSI DUA HALA

Guru
​MURID
​MURID
MURID

• Interaksi dua hala ini melibatkan perhubungan antara guru dengan murid.
• Aktviti pengajaran dan pembelajaran guru menjadi lebih bermakna, seronok serta lebih berkesan.
• Guru dan murid terlibat scara aktif dalam proses p&p.
• Penglibatan murid seperti memberi pendapat, berbincang, bertanya soalan sering digalakkan.
• Hubungan murid dan guru adalah erat.
• Murid rasa senang dan rela utk mlibatkan diri dan guru pula sudi dan bsedia menerima pdpt dan cadangan murid.
• Antara pdekatan dan strategi pgajaran yang menghasilkan kesan interaksi dua hala ini ialah :-

i. Kaedah peerbincangan
ii. Kaedah menyoal
iii. Sumbang saran

INTERAKSI PELBAGAI HALA

GURU
​MURID
​MURID
​MURID
​MURID

• Interaksi pelbagai hala, mrupakan phubungan atau tindak balas antara guru dgn murid, murid dgn murid dan murid dgn guru.
• Aktiviti pmblajaran bercorak aktif
• Phubungan antara guru dgn murid dan diantara murid dgn murid akan menjadi lebih erat
• Interaksi guru dgn murid sahaja, iaitu mlalui bimbingan atau arahan guru sahaja
• Semangat kerjasama, toleransi, tlg mnolong dan kmesraan dpt dpupuk di antara murid dgn murid.
• Diantara kaedah2 yg dpt menghasilkan interaksi pelbagai hala ini:
i. Kaedah simulasi
ii. Kaedah Lakonan
iii. Kaedah Pendekatan kumpulan seperti pmblajaran koperatif
iv. Kaedah Pbincangan
v. Kaedah Pnyelesaian masalah
vi. Kaedah projek

KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM P&P

1. Membolehkan guru memotivasi murid-murid supaya menimbulkan minat dan perhatian mereka thadap aktiviti p&p di blk drjh.
2. Aktiviti soal jawab yg mggerakkan muri2 bfikir mmerlukan proses interaksi antara guru dan murid.
3. Interaksi mengeratkan phubungan guru dgn murid2 dlm blk drjah. Phubungan guru dan murid2 yg mesra adalah syarat pnting bagi guru….
4. Mrupakan proses utama bagi guru mnyampaikan ilmu pngtahuan kpd murid2nya.
5. Guru dpt mlaksanakan rancangan mengajarnya mngikut obj pljrn yg ditentukan.
6. Melalui interaksi dgn bahan pljrn, guru dpt mnyampaikan pljrnnya dgn bkesan.
7. Ptukaran maklumat atau idea di antara guru dgn murid memerlukan interaksi dua hala.
8. Aktiviti kumpulan, khasnya aktiviti pbincangan, hanya dapat dijalankan melalui interaksi di antara murid didalam kumpulan.
9. Interaksi berkomputer membolehkan murid2 mmperoleh ilmu dan kmahiran tkini yg sukar ddapati drpd buku2 atau media bcetak yang sedia ada.

BAGAIMANA MEMBENTUK INTERAKSI….

Advertisements

Oleh Hasrulraizan dan Haji Minor Absah – Media Permata

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah supaya hukum syarak seumpama “Hukum Kanun Brunei” yang pernah dilaksanakan dan dikuatkuasakan di Negara ini bermula Tahun 1598 kembali dijadikan undang-undang dasar Negara ini.

“Sekarang Brunei sudah pun merdeka, berkuasa penuh untuk menguruskan dirinya sendiri dan dengan kuasa memerintah pula berada dalam tangan orang Islam, maka tidakkah bagi penguasa Islam dan umat Islam yang bernaung di bawahnya wajib untuk mengembalikan semula Undang-Undang Allah itu di bumi ini?

“Kalau tidak, bererti kita semua berdosa dan akan ditanya di akhirat kelak,” tegas Baginda Sultan dalam titah Baginda di Persidangan Majlis Ugama Islam yang berlangsung di Bilik Komiti 1 & 2, Dewan Majlis pagi ini.

Turut berangkat hadir ialah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Baginda Sultan dalam titahnya itu telah menghuraikan secara terperinci akan sejarah perundangan syariah di Brunei sejak sebelum abad ke 17 dan menyelusuri perkembangannya termasuk semasa kedatangan Inggeris hingga ke masa kini.

Baginda seterusnya bertitah; “Kita perlu meneliti Akta Jenayah Syarak kerana ia adalah undang-undang Allah dan kita dituntut supaya melaksanakannya. Kita selaku hamba yang beriman tidak ada pilihan lain melainkan wajib mentaati suruhan Allah.”

Titah Baginda, Brunei bukanlah baru dengan Undang-Undang Allah tetapi sejak sebelum Abad Ke-17 lagi sudah pun memakainya, hanya oleh kerana campur tangan dari kuasa asing maka Brunei terpaksa atau lebih tepat dipaksa untuk meninggalkannya.

“Dengan berlakunya campur tangan Inggeris dan seterusnya menjadi kuasa penaung di Brunei telah menjadikan perundangan di Brunei turut mengalami perubahan, dengan Undang-Undang Islam yang luas dan menyeluruh tadi telah disempitkan menjadi cuma tinggal Undang-Undang Mal dan Keluarga saja.”

“Berbanding Mahkamah Sivil yang ditubuhkan oleh Inggeris mempunyai bidang kuasanya yang lebih luas dan natijah daripada ini Brunei sekarang telah mewarisi dua sistem perundangan dan dua sistem kehakiman, syarak dan sivil.”

Bagaimanapun, bagi perundangan dan kehakiman syarak yang ada ini, sudahkah ia memenuhi semua tuntutan syarak mengenainya? Soal Baginda Sultan sambil seterusnya bertitah, jika belum, persoalan kita ialah negara ini adalah Negara Islam, rajanya juga Islam, majoriti rakyatnya Islam dan kuasa memerintah juga di tangan orang Islam.

“Atas kedudukan seperti ini dari segi tuntutan syarak apakah kita sudah boleh menganggap yang diri kita ini telah memenuhi tuntutan tersebut khasnya dalam bidang perundangan?”

“Apakah kita sudah boleh berpuas hati untuk menganggap bahawa kita ini telah memenuhi tuntutan syarak sehingga tidak perlu lagi risau akan tuntutan atau dituntut atau disoal oleh Allah di kemudian hari kelak.”

Pada hemat Baginda Sultan, Akta Jenayah Syarak tidak akan ada masalah jika dimiliki, di samping terus mengekalkan apa yang ada kerana dengan mempunyai dua sistem perundangan dan dua sistem kehakiman, syarak dan sivil, adalah tiada masalah jika ia dikekalkan berjalan seiring.

Dengan memiliki Akta Jenayah Syarak, mana-mana kes Jenayah Syarak akan dinilai terlebih dulu sama ada boleh, sesuai, mencukupi syarat-syarat untuk ditangani dengan Akta Jenayah Syarak ataupun tidak, jelas Baginda dalam titahnya.

Baginda Sultan seterusnya bertitah, kalau tidak maka ia akan ditangani dengan undang-undang biasa yang ada sekarang, tetapi setelah ia dirujuk kepada Undang-undang Syarak terlebih dulu.

“Ini berbeza dengan keadaan sekarang. Kita sekarang belum ada lagi mempunyai Akta Jenayah Syarak, makanya apabila ada kes, kita akan terus saja menangani dengan undang-undang biasa yang ada itu padahal Undang-Undang Syaraknya ada berupa Nas tersebut dalam Al-Quran dan dituntut kita melaksanakannya.”

Baginda Sultan kemudiannya bertitah mempersoalkan, “Apakah cara kita selama ini betul dan dibenarkan oleh syarak? Beta pulangkan kepada ahli-ahlinya.”

Pada hemat Baginda Sultan, untuk menangani jenayah sekarang adalah wajar Negara mempunyai akta sendiri yang benar-benar merujuk kepada hukum syarak, sementara akta yang ada sekarang juga dikekalkan untuk menangani sekiranya kes itu tidak sesuai atau tidak mencukupi syarat untuk ditangani dengan undang-undang syarak.

Yang sivil saja kita sudah banyak menyesuaikan dengan kehendak ugama, lagipun bukan semua sivil itu bertentangan dengan syarak, maka mana-mana yang tidak bertentangan dengan syarak kita kekalkan ia, sementara yang bertentangan saja kita sesuaikan dengan kehendak syarak.

“Matlamat kita cuma untuk mencari yang terbaik di dunia dan di akhirat dan mendapatkan keredaan Allah Ta’ala.”

Interaksi – PEDAGOGI

Kuliah 12.03.2011 – Sabtu

INTERAKSI

Definasi

Tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, atau tindak balas antara dua atau beberapa pihak – kamus dewan 1994

Satu proses saling bertindak antara individu dengan pihak atauindividu lain dengan alam sekitarnya.

Di bawqh kentekw, bilik darjah konsepinterqksi merangkumi perhubungan tindqk balas antara individu seperti, guru dan murid, atau murid dengan murid dan juga tindak balas antara individu dengan objektif pelajaran isi pelajaran dan alam sekitarnya.

Contoh interaksi bilik darjah

Guru bercakap dengan murid-muridnya.

Murid bercakap antara satu dengan yang lain.

Murid membuat pembentangan projek mata pelajarannya

MENURUT FLANDERS

1. Bersyarah
2. Memberi arahan
3. Mengeritik
4. Menerima perasaan murid
5. Memuji atwu memberi dorongan
6. Menerima pendapat atau kdea murid
7. Menyoal murid
8. Percakapan
9. Percakspan melalui inisiatif murid sendiri
10. Keadaan kesenyapan dalam proses pengajaran dan pempelajaran jika boleh menjadi satu gaya interaksi

INTERAKSI SEHALA

Interaksi sehala adalah merupakan perhubungan sehala daripada guru kepada murid

Penumpuan diberikan kepada guru

Kurang interaksi atau tindak balas antara murid dengan guru

Tiada interaksi langsung antara murid dan murid

Aktviti yang bercorak positif

Di antara pendekatan dan strategi pengajaran yang menghasilkan interaksi sehala ialah:

1. Pendekatsn yang berpusatkan guru
2. Kaedah kelas
3. Kaedah syarahan
4. Kaedah berceritw
5. Kaedah demonstrasi atwu tunjuk cara

INTERSKSI DUA HALA

Interaksi dua hala ini melibatkan perhubungan antara guru dengan murid.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru menjadi lebih bermakna, seronok sta lebih berkesan.

Guru dan murid tlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Penglibatan murid seperti memberi pendapat, berbincang, bertanya soalan sering digalakan.

Hubungan murid dan guru adalah erat.

Murid rasa senang dan rela untuk melibatkan diri dan guru pula sudi dan bersedia menerima pendapat dan cadangan murid.

Antara pendekatan dan strategi pengajaran yang menghasilkan kesan interqksi dua hala ini adalah:

1. Kaedah perbincangan
2. Kaedah menyoal
3. Sumbangan saran

INTERAKSI PELBAGAI HALA

Interaksi pelbagai hala, merupakan perhubungan atau tindak balas antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan guru.

Aktiviti pembelajaran bercorak aktif.

Intaksi guru dengan murid sehala, iaitu melalui bimbingan atau arahan guru sahaja.

Semangat kerjasama, toleransi, tolong menolong dan kemesraan dapat dipupuk di antara murid dengan murid.

Di antara kaedah-kaedah yang dapat menghasilkan interaksi pelnagai hala:

1. Kaedah simulasi
2. Kaedah lakonan
3. Kaedah pendekatan kumpulan seperti pembelajaran koperatif
4. Kaedah perbincangan

KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Membolehkan guru memotivasikan murid supaya menimbulkan minatdanperhatian ereka terhadapaktivitipengajaran dan pembelajaran dibilik darjah.

2. Aktiviti soal jawab yang menggerakkan murid berfikir memerlukan proses interaksi antarq guru dan murid.

3. Intaksi mengerqtkqn perhubungan guru dengan murid dalam bilik darjah. Perhuungan guru dan murid-murid yang mesra adalah syarqt penting bagi guru menyamoaikan pelajaran dengan berkesan.

4. Merupakan proses utama bagi guru menyqmpqikan ilmu pengetahuan kepada murid

5. Guru dapt melaksanakan rqncangan mengajarnya mengikutobjektif pelajaran yang ditentukan

6. Melalui interaksi dengan bahan pelajaran, guru dapat menyampaikan pelajarannya dengan berkesan.

7. Pertukaran maklumat atau idea diantara guru dengan murid memerlukan intaksidua hala.

8. Aktiviti kumoulan, khasnyaaktiviti perbincangan, hanya dapat dijalankan melalui interaksi diantara murid dalam kumpulan

9. Interaksi berkomputer membolehkan murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran terkini yang sukar didapati daripada buku-buku atqu media bercetak yang sedia ada.

KULIAH MPU-09-03-2011 – (Rabu)

DOMAIN KOGNITIF

Pengetahuan:
Mendefinasikan, menamakan, mengenalpasti, menyenaraikan, melebelkan, memilih, menyesuaikan, menyatakan, menus, menjelaskan

Pemahaman:
Membezakan, menukarkan, menganggarkan, menelaah, menulis, menjelaskan

Aplikasi:
mengira, mengubah, menginterpretasi, menyediakan, melakar, melukis, menyelesaikan, menggunakan, menunjukkan, mengeluarkan, mengaitkan

Analisis:
Mengasingkan, memberei contoh, memilih, membezakan, mengenalpasti, mengaitkan, memecah, menunjukkan, membuat ringkasan, membuat inferens

Sintesis:
Mengkategorikan, menggqbungkan, menyusun semula, menerangkan, merancang, membina semula, menyatakan semula, mengarang, meringkaskan, menulis semula.

Penilian:
Menilai, membezakan, membezakan, membincangka , membahas, menghuraikan, memberi hujah, membuat kesimpulan, membuat justifikasi, menyokong, mengutarakan.

DOMAIN PSIKOMOTOR

Membuat, memasang, membina, mengubah, membersihkan, melicinkan, mencampurkan, menanam, mengecat, membuat contoh, menggunakan, menyediakan, menyiapkan, menggerakkan, meletakan, menyusun, menjaga, menghidang, mengemas, membungkus, merawat, memperbaiki.

DOMAIN AFEKTIF
Mengamalkan, menunjukkan, mematuhi, melakukan, menyenaraikan, mencadangkan, brkongsi, menonjolkan, membandingkan, membezakan, menghubungkan, mengaitkan