Interaksi – PEDAGOGI

Kuliah 12.03.2011 – Sabtu

INTERAKSI

Definasi

Tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, atau tindak balas antara dua atau beberapa pihak – kamus dewan 1994

Satu proses saling bertindak antara individu dengan pihak atauindividu lain dengan alam sekitarnya.

Di bawqh kentekw, bilik darjah konsepinterqksi merangkumi perhubungan tindqk balas antara individu seperti, guru dan murid, atau murid dengan murid dan juga tindak balas antara individu dengan objektif pelajaran isi pelajaran dan alam sekitarnya.

Contoh interaksi bilik darjah

Guru bercakap dengan murid-muridnya.

Murid bercakap antara satu dengan yang lain.

Murid membuat pembentangan projek mata pelajarannya

MENURUT FLANDERS

1. Bersyarah
2. Memberi arahan
3. Mengeritik
4. Menerima perasaan murid
5. Memuji atwu memberi dorongan
6. Menerima pendapat atau kdea murid
7. Menyoal murid
8. Percakapan
9. Percakspan melalui inisiatif murid sendiri
10. Keadaan kesenyapan dalam proses pengajaran dan pempelajaran jika boleh menjadi satu gaya interaksi

INTERAKSI SEHALA

Interaksi sehala adalah merupakan perhubungan sehala daripada guru kepada murid

Penumpuan diberikan kepada guru

Kurang interaksi atau tindak balas antara murid dengan guru

Tiada interaksi langsung antara murid dan murid

Aktviti yang bercorak positif

Di antara pendekatan dan strategi pengajaran yang menghasilkan interaksi sehala ialah:

1. Pendekatsn yang berpusatkan guru
2. Kaedah kelas
3. Kaedah syarahan
4. Kaedah berceritw
5. Kaedah demonstrasi atwu tunjuk cara

INTERSKSI DUA HALA

Interaksi dua hala ini melibatkan perhubungan antara guru dengan murid.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru menjadi lebih bermakna, seronok sta lebih berkesan.

Guru dan murid tlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Penglibatan murid seperti memberi pendapat, berbincang, bertanya soalan sering digalakan.

Hubungan murid dan guru adalah erat.

Murid rasa senang dan rela untuk melibatkan diri dan guru pula sudi dan bersedia menerima pendapat dan cadangan murid.

Antara pendekatan dan strategi pengajaran yang menghasilkan kesan interqksi dua hala ini adalah:

1. Kaedah perbincangan
2. Kaedah menyoal
3. Sumbangan saran

INTERAKSI PELBAGAI HALA

Interaksi pelbagai hala, merupakan perhubungan atau tindak balas antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan guru.

Aktiviti pembelajaran bercorak aktif.

Intaksi guru dengan murid sehala, iaitu melalui bimbingan atau arahan guru sahaja.

Semangat kerjasama, toleransi, tolong menolong dan kemesraan dapat dipupuk di antara murid dengan murid.

Di antara kaedah-kaedah yang dapat menghasilkan interaksi pelnagai hala:

1. Kaedah simulasi
2. Kaedah lakonan
3. Kaedah pendekatan kumpulan seperti pembelajaran koperatif
4. Kaedah perbincangan

KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Membolehkan guru memotivasikan murid supaya menimbulkan minatdanperhatian ereka terhadapaktivitipengajaran dan pembelajaran dibilik darjah.

2. Aktiviti soal jawab yang menggerakkan murid berfikir memerlukan proses interaksi antarq guru dan murid.

3. Intaksi mengerqtkqn perhubungan guru dengan murid dalam bilik darjah. Perhuungan guru dan murid-murid yang mesra adalah syarqt penting bagi guru menyamoaikan pelajaran dengan berkesan.

4. Merupakan proses utama bagi guru menyqmpqikan ilmu pengetahuan kepada murid

5. Guru dapt melaksanakan rqncangan mengajarnya mengikutobjektif pelajaran yang ditentukan

6. Melalui interaksi dengan bahan pelajaran, guru dapat menyampaikan pelajarannya dengan berkesan.

7. Pertukaran maklumat atau idea diantara guru dengan murid memerlukan intaksidua hala.

8. Aktiviti kumoulan, khasnyaaktiviti perbincangan, hanya dapat dijalankan melalui interaksi diantara murid dalam kumpulan

9. Interaksi berkomputer membolehkan murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran terkini yang sukar didapati daripada buku-buku atqu media bercetak yang sedia ada.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s