HUKUM HADITH DA’IF

1. Menurut pendapat yang diperolehi oleh Ibn al ‘Arabi yang bermazhab Malik, Al Bukhari, Muslim dan Ibn Hazm yang bermazhab Syafi’e Tidak harus beramal dengan Hadith Da’if secara mutlak, sama ada hadith berkaitan dengan perundangan atau hukum dan sama ada berkaitan dengan Fada’il al A’mal.

2. Menurut pendapat Imam Ahmad, Jika hadith tsebut berkaitan dengan galakan dan ancaman, kami tidak terlalu ketat mengenainya. Ini bermakna Imam Ahmad akan meriwayatkan hadith tersebut dengan menyebut semua perawinya, jika tiada di dalam rangkaian sanadnya perawi yang tahiqh yang boleh digunakan sebagai hujah.

Imam Shmad mengatakan lagi, Hadith Da’if boleh dugunakan untuk beramal dalam perkara berkaitan kelebihan amalan salih sahaja, seperti kelebihan bacaan Al Quran dan kelebihan zikir.

Menurut Iamam Ahamad, namun apabila hadith tersbut mengandungi kelebihan-kelebihan yang menunjukkan jumlah tertentu atau batwsan tertentu seperti: Solat pafa waktu tertentu dengan membaca ayat tertentu dengacara tertentu, adalah tidak boleh. Ini adalah kerana menentukan amalan harus, tidak tsabit melalui dalil syarak.

Meriwayatkan dan beramal dengan hadith berkaitan galakan dan ancaman, bukan dalam perkara harus, kemudian hendaklah beriktikad bahawa kadar pahala dan kadar hukuman itu melihat kepada dalil syarak yang menjelaskannya.

3. Menurut pendapat Imam Nawwi dan Ibn Hajar al ‘Asqalani-Hadith da’if boleh dijadikan hujah dalam perkara yang berhubung dengan Fadai’il A’mal, kisah-kisah, galakan dan ancaman serta seumpamanya

Hdith dai’ef ini, Hadith ini tidak boleh digunakan sebagai hujah syarak. Hadith ini tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam perkara : Aqidah, hukum dasar.

Antara lain juga sebenarnya, Hadith Da’if berdasarkan sebab keda’ifenya adalah banyak. Dalam kategori Hadith Da’if, Hadith Matruk adalah hadith yang paling rendah sekali taraf dan martabatnya.

Advertisements

HADITH HASSAN

HADITH HASSAN

Hadith Hassanterbahagi kepada 2 kategori:

Hassan Lidhatih / Hassan Lighairih.

SYARAT HADITH HASSAN

Sesebuah Hadith Hassan itu mempunyai syarat-syarat berikut :

1. Periwayatnya bersifat adil
2. Perawinya bersifat Tsabit (walaupun tidak mencapai teraf tsabit hadith Sahih)
3. Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir riwayat.
4. Tidak berlaku sebarang syaz atau kejanggalan
5. Tidak ada sebarang ‘illah padanya, iaitu tidak cacat.

KEDUDUKAN HADITH HASSAN

Menurut pendapat ulama, kedudukan dan beramal dengan hadith Hassan adalah sebagaimana berikut;

1. Menurut pendapat majoriti Ahli Hadith, wajib beramal dengan Hadith Hassan. Berhujah dengan Hadith Hassan Lizatih dan Hassan Lighayrih sama dengan Hadith Sahih. Untuk itu, keududkannya adalah sama seperti Hadith Sahih tetapi, darjat perawinya tidak mencapai darjat perawi Hadith Sahih.

Hal itu kerana ia berbeza dengan Hadith Sahih dari aspek ketsabitan perqwinya yang berekurang sedikit dan kekuatan hujahnya sahaja kurang berbanding Hadith Sahih.

PENGERTIAN HASSAN MENURUT AT TURMIZI

Abu Isa At Turmizi merupakan orang pertama yang membahagikan hadith kepada : Sahih, Hassan dan Da’if. Ibn Taymiyyah di dalam kitabnya : Majmu’ Al Fatwa mengakuinya tetapi takrif Hassan yang dimaksudkan oleh At Turmizi ialah Hassan Lighayrih.

At Turmizi membuat pengertian ini dalam kitabnya al ‘ilal :

Katanya :

كل حديثٍ يُروي لايكُون في إسنَادهِ من يتهَمُ بِالكذَبِ وَلاَ يَكٌونُ الحديْثُ شادّا ويُرويْ مِنْ غير وجْهٍ نحْوَ ذاكَ فَهُوَ عنْدناَ حديث حسن.

Maksudnya:
Setiap hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak dituduh dusta. Hadithnya tidak syaz dan hadith ini turut diriwayatkan melalui rantaian sanad yang lain seumpama itu, pada pendapat kami hadith dikategorikan sebagai Hassan (iaitu Hassan Lighayrih).

HADITH MARDUD

Hadith Da’if – Dari sudut bahasa ialah lemah, lawan kepada kuat. Manakala menurut istilsh Ahli Hadith, Ibn Al Salah mentakrifkan; Setiap hadith yang tidak menepati syarat-syarat hadith Sahih juga syarat-syarat hadith Hassan.

Ia adalah hadith yang gugur satu atau lebih syarat-syarat Maqbul.

SEBAB HADITH DA’IF LEMAH SUDUT HUJAH

Sebab-sebab yang menyebabkan hadith itu lemah ialah:

1. Tidak cukup syarat-syarat Sahih, Seperti : Perawinya Pendusta, Fasiq dan bid’ah.

2. Terdapat kecacatan atau ‘ilat, seperti: Perawinya mudallis, majhul dan mubham

3. Periwayatnya kurang tsabit, seperti: Perawi selalu melakukan kesilapan, kesalahan, seorang yang pelupa dan melakukan penyelewengan pada hadith.

4. Sanadnya tidak bersambung, seperti: Gugur seorang atau lebih perawi dalam rangkaiannya, gugur perawi dalam kalangan sahabat atau Tabi’in, perawinya majhul dan lainnya.

5. Terdapat kejanggalan atau syaz, seperti : Matan yang menyalahi matan riwayat perawi thiqah yang lain atau dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi yang sepatutnya tidak ada di dalam rangkaian sanad perawi thiqah yang lain.

BAHAGIAN HADITH DA’IF

Hadith da’if yang tidak menepati syarat Maqbul dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis, sebagaimana berikut:

1. Sanad tidak bersambung, Mu’allaq, Munqati’, Mu’dal, Mursal dan Mudallas

2. Gugur syarat adil, Maudu’, Matruk, Munkar, Mubham

3. Gugur syarat tsabit : Mudraj, Maqlub,Mudtarib, Musahhaf dan Muharraf

4. Syaz : Hadith Syaz

5. Ada kecaatan L Hadith Mu’allal

Secara keseluruhannya, hadith da’if terbahagi kepada lebih 40 jenis hadith yang boleh disimpulkan kepada 2 faktor pokok :

1. Perawi Gugur – Sama ada seorang atau lebih dalam sesebuah rangkaian sanad – Perawi gugur secara jelas dan perawi gurur tersembunyi

2. Tuduhan terhadap perawi – Ia terbahagi kepada 2 kategori

a. Tuduhan terhadap tsabit perawi iaitu 5 tuduhan

i. Kesilapan yang besar (Hadith Munkar)

ii. Banyak lupa (Hadith Munkar)

iii. Ragu-Ragu atau syak, menyalahi perawi thiqah lain: Ubah gaya sanad (Mudraj al Isnad), campur aduk Mawquf dengan Marfu’ (Mudraj al Matan, Tukar susunan matan atau sanad (Maqlub), tukar perawi asal dengan perawi lain (Mudtarib), mengubah baris (Muharraf), mengubah tanda noktah (Musahhaf).

iv. Hafalan yang tidak baik : Sengaja (Syaz)

b. Tuduhan terhadap keadilan perawi. Ia ada 5 tuduhan :

i. Tuduhan berdusta, fasiq, bid’ah, jahil (Hadith Matruk)

ii. Berdsta, fasiq, bid’ah jahil (Hadith Maudu’)

HMJ08

KLASIFIKASI HADITH

Ulama Hadith mengklasifikasikan Hadith Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dari ilmunya kepada 3 bahagian utama:

1. Hadith berdasarkan sifat perawi.
2. Hadith berdasarkan sanad terakhir sebelum matan.
3. Hadith berdasarkan jumlah pawi.

HADITH BERDASARKAN SIFAT PERAWI

Hadith yang diketigorikan dari aspek sifat peerawinya dibahagikan kepada 2 iaitu :
1. Maqbul dan
2. Mardud

HADITH MAQBUL – Ada 2 jenis iaitu – Sahih dan Hassan dan diantara keduanya terdapat ( Lidhatih dan Lighayrih)

HADITH MAQBUL – Ialah hadith yang boleh digunakan sebagai hujah. Sebaliknya, Hadith Mardud ialah hadith yang tidak kuat dan tidak mantapuntuk digunakan sebagai hujah.

Hadith maqbul secRa khususnya dibahagikan kepada 2 iaitu Sahih dan Hasan.

HADITH SAHIH

Dari sudut bahasa – Bermaksud Sihat, tidak sakit ( asalnya sihat ini adalah digunakan untuk badan, namun dalan konteks ini ia dipinjam untuk makna hadith dari sudut bahasa secara isti’arah tarbi’iyyah atau majaz.

Dari sudut istilah agama ialah – Hadith ini memounyai silsilah sanad yang bersambung dan diwakili oleh para perawinya yang adil, tsabit (baik pemeliharannya, daik dari sudut penulisannya atau hafalannya), tidak janggal dan tidak ada kecacatan yang boleh merosakkan riwayat tersebut.

TINGKAT KESAHIHAN

1. Kitab yang mengandungi hadith yang telah disepakati kesahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq ‘alayh)
2. Kitab yang mengandungi hadith riwayat al Bukhari sahaja
3. Kitab yang mengandungi hadith riwayat Muslim sahaja.
4. Kitab yang mengandungi hadith sahih yang menepati syarat-syarat al Bukhari dan Muslim tetapi tidak dimasukkan ke dalam sahih mereka.
5. Kitab yang mengandungi hadith sahih yang menepati syarat-syarat al Bukhari sahaja tetapi tidak dimasukkan ke dalam sahihnya.
6. Kitab yang mengandungi hadith sahih yang menepati syarat-syarat Imam Muslim tetapi tidak dimasukkan ke dalam sahihnya.
7. Hadith terwebut bertaraf sahih menurut pandangan ulama selain mereka yang tidak menurut syarat Imam al Bukhari dan Imam Muslim

SYARAT KESAHIHAN HADITH

Untuk menentukan kesahihan sebuah hadith, secara dasarnya ia perlu menepati syarat-syarat berikut :

1. Rangkain sanad bersambung
2. Keadilan perawi
3. Penjagaan yang baik
4. Tidak janggal
5. Tiada kecacatan

HUKUM BERAMAL DENGAN HADITH SAHIH

hukum bereamal dengan hadith sahih adalah wajib. Ulama sepakat menerima hadith sahih lighairih, kerana tiada sebarang ‘illah atau syaz. Jesteru, ia adalah sama dengan hadith Hassan Lizatih. Iaitu hadith yang memenuhi syarat hadith sahih secara keseluruhannya, kecuali para pawi ya. Iaitu semua atau sebahagiannya kurang dari sudut ketsabitan dan keadilannya.

Orang pertama berusaha menyusun hadith-hadith sahih ialah Imam Al Bukhari dan diikuti oleh Imam Muslim di dalam kitab mereka yang bernama Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim.

PROFESIONALISME PERGURUAN

PROFESINOLSME GURU,PERANAN DAN CARA MENINGKATKANNYA

PENDAHULUAN – العلماء ورثة الأنبياء – رواه أبو داود والترميذيّ

Sejak akhir-akhir ini perbincangan tentang ulama atau guru, peranan dan sumbangnya semakin rancak diperbincangkan. Banyak pihak cuba memberikan definasi ulama, masing-masing mengikut presfektif mereka. – Allahyarham Prof Dr Mahmood Saedon,1995

Ulama adalah satu perkataan agung dan mulia dalam Islam, kerana ia difirmankan dan ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu, dan NabiNya Shallallahu ‘alaihi wassalam pula menyebut orang-orang ini sebagai pewaris para Nabi, pelita dunia dan cahaya akhirat. – YB Pehin Datu Seri Maharaja Dao Paduka Seri Setia Ustaz Hj Awg Abdul Aziz bin Juned, 2005

Kalau mengikut bahasa ulama bererti orang yang berilmu dan sering kali juga dipanggil guru, mereka ini mustahak diberi peluang dan terlibat langsung dalam pengurusan pendidikan. Jika dikatakan orang yang berilmu bererti seseorang itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang, manakala menurut presfektif islam mengikut Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu katanya:
ليس العلم بكثرة الحديث، إنما العلم خشية الله
Maksudnya:
Ilmu bukanlah dengan banyak hadith atau cakap, tetapi ilmu itu membawa takut kepada Allah. – Dr. Ahmad dalam az-Zuhd,185

PENGERTIAN GURU

Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh .( Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim Miskon: Julai 2010: m.s; 5 ).
Guru adalah merupakan sumber kepada keberkesanan pendidikan. Walaupun sesuatu sistem pendidikan itu baik, sekiranya egen yang menyampaikan itu tidak efektif maka maksud yang ingin disampaikan tidak akan tercapai matlamatnya.

Kejayaan dan keberkesanan pendidikan adalah berhubung rapat dengan kesedaran para guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan keilmuan dan keluruhan peribadi, adalah merupakan criteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan, sebaliknya boleh dijadikan contoh yang berkesan.

Guru atau pendidik ialah معلم . مؤدب, مربى atau ULAMAK. Islam juga memberi penghormatan yang amat tinggi kepada ahli ilmu. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga untuk masyarakat tentang perhubungan, komitmen dan hubungannya dengan hukum Allah. ( Guru, ilmu dan pendidikan dalam perspektif Islam:m.s: 4 )

إنما يخشى الله من عباده العلماء
Maksudnya: “ Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya ialah ulamak”
( Surah Fatir, ayat 28 )

SIAPAKAH DIA YANG LAYAK MENJADI GURU

Sebelum seseorang itu diakui sebagai seorang guru, mereka haruslah di akui mempunyai pengetahuan atau kemahiran dalam bidang yang diceburinya itu. Pengetahuan dan kamahiran tersebut boleh mereka perolehi melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam suatu tempoh masa yang panjang. Seseorang bakal guru perlu menerima latihan dalam bidang perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah.

Pada asasnya tugas utama guru di sekolah adalah untuk mengajar dan mendidik murid agar menjadi insan yang syumul. Guru juga mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya dan mengetahui kaedah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya.

Sebenarnya tanggungjawab mendidik anak bangsa bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Apabila guru menandatangani perjanjian sebagai seorang pendidik, jatuh bangun sesuatu bangsa terletak di atas bahu guru. ( Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim Miskon: Julai 2010 : m.s:5-6 )

Untuk menyempurnakan tanggungjawab pendidikan yang meliputi usaha-usaha pembentukkan peribadi manusia sebagaimana yang dalam falsafah pendidikan juga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang guru yang bertanggungjawab maka bakal guru harus mempunyai kelayakan yang cukup dari segi akal fikiran, ilmu pengetahuan, kesihatan tubuh badan, gaya dan rupa, akhlak dan budi pekerti.

1. Dari segi akal fikiran:

Kelayakan dari segi akal fikiran dan pengetahuan ialah sempurna akal dengan ertikata akil baligh, sihat berfikir, mempunyai ingatan yang waras, pandangan yang jauh, pengetahuan dan pelajaran yang banyak dalam perkara pengajaran dan pendidikan serta gemar membaca buku-buku pengetahuan khususnya buku-buku yang ada hubungannya dengan mata-mata pelajaran yang diajar olehnya.

2. Dari segi tubuh badan:​

Kelayakan dari segi kesihatan badan ialah kesempurnaan anggota dan kesejahteraan pancainderanya, cergas bergerak dan bekerja dan sebaik-baiknya mempunyai rupa yang menarik serta bergaya senantiasa menjaga kebersihan dan kesegaran badan, pandai mengawal pakaian dan kekemasannya, tetapi tidak mesti mempunyai kebolehan-kebolehan yang tertentu dalam lapangan olahraga kecuali jika hendak menjadi guru dalam lapangan.

3. Dari segi Akhlak:
Kelayakan dari segi akhlak dan budi pekerti ialah berbudi mulia dan tinggi, tidak suka mengeluarkan kata-kata kotor dan membuat perkara-perkara yang luar batas kesopanan, percaya kepada kebolehan sendiri, berjiwa jujur dan ikhlas, tetap pendirian, ceka[ dan tegas ketika membuat sesuatu, bersifat pengasih dan penyayang, luas dada, sanggup menerima keritik dengan tenang, tidak cepat marah, senantiasa meriah dan riah hati, rajin dan tekun menjalani kewajipan, pandai menggalakkan murid-murid atas kebolehan dan kemajuan dalam pelajaran, permainan dan akhlak, samaada galakkan atau pemberangsang itu berupa hadiah-hadiah atau kata-kata ucapan yang boleh menambahkan semangat dan mengembelingkan tenaga yang dinamis mereka. (Guru, ilmu dan pendidikan dalam perspektif Islam Guru, m.s: 2-4 )

GURU SEBAGAI PROFESION ATAU KERJAYA

Ketika negara-negara di dunia begitu sibuk mengatur strategi untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam era wayarles dan globalisasi, kedengaran juga suara-suara sinis yang masih mempersoalkan peranan dan fungsi yang dapat dimainkan oleh insan guru yang dianggap mulia ini. ( Mohd Yusof Abdullah et al: 2009: m.s : 149 ).

Martabat profesion keguruaan sehingga kini masih dipertikaikan oleh sesetengah pihak dan dalam keadaan tertentu masih kurang diyakini oleh para pendidik itu sendiri. Ini amat jelas apabila dalam perbualan seharian, masih terdapat guru yang meragui kategori jawatan yang di sandang oleh mereka sebagai satu profesion. Pratte et al. ( 1993 ) dalam karya mereka yang berjudul Teachers, Profesionalisme and Craft menggolongkan guru dalam kategori profesion pekerjaan yang seharusnya dibezakan dengan kumpulan profesion kepakaran yang lain. Berdasarkan hakikat ini, mereka berpendapat apa yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan pengetahuan yang wujud dalam profesion yang telah diiktiraf seperti kedoktoran dan perundangan dengan apa yang terdapat dalam profesion pekerjaan. Pandangan seperti ini mungkin dapat membantu kita untuk menerangkan keraguan sesetengah guru mengenai fenomena yang dinyatakan di atas. ( Foo Say Fooi : 2007: m.s: 85 )

Sesungguhnya, peranan guru dapat dianggap sebagai angkubah terpenting dalam usaha sesebuah negara mencapai kecemerlangan pendidikannya. Dapatan kajian-kajian terdahulu telah banyak membuktikan bahawa wujud korelasi positif yang tinggi di antara pencapaian akademik pelajar dengan peranan guru di bilik-bilik darjah. Justeru, perhatian yang istimewa wajar diberikan kepada guru-guru kerana sumbangan dan pengaruhnya yang begitu besar terhadap pencapaian pelajar di bilik-bilik darjah, di samping kemampuan mereka membentuk rupa dan wajah generasi masa hadapan sesebuah negara. Malah, usaha proaktif juga perlu dilkukan segera kea rah pencapaian taraf professional dalam kalangan guru di negara ini.( Mohd Yusof Abdullah et al: 2009: m.s : 149 ).

Pendapat Liberman, 1956, Profesion merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi social yang penting. Untuk mencapai fungsi tersebut, tahap kemahiran tertentu dan suatu pengalaman pengetahuan sistematik berasaskan teori yang dipegang oleh seseorang individu diperlukan. Suatu profesion ialah suatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan, mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. ( Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 2-3 ).

Menurut Kamus Dewan ( 2005 ), ‘ profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.

Profesion keguruan merupakan profesion yang tertua di dunia dan kini memasuki satu lagi era baharu. Peranan guru pada masa dahulu hanya tertumpu sebagai penyampai ilmu. Berbanding sistem pemudah pendidikan kini, guru lebih banyak berperanan sebagai pemudah cara pengetahuan yang seharusnya lebih bersedia dan peka dalam melahirkan dan menggunakan situasi-situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan. Selaras dengan perubahan peranan pendidik , guru harus lebih inovatif, kreatif dan efektif dalam penyampaiannya serta sentiasa memikirkan pendekatan baharu untuk mengadaptasikan amalan mereka dengan kehendak pelajar sebagai “ knowledge worker” dalam era revolusi maklumat abad ke-21.

Aspek keguruan dianggap sebagai satu profesion apabila guru memperoleh pengetahuan atau kemahiran melalui latihan dalam suatu tempoh masa yang panjang, meningkatkan profesionalisme, komited kepada klien dan mempunyai kuasa autonomi dalam membuat keputusan. . (Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 2-4)

Individu yang mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diceburinya . Seseorang yang memiliki kemahiran professional mampu melaksanakan tugasnya tanpa timbul banyak masalah. Bagi seseorang profesional, beliau bukan hanya mahir dalam bidang yang diceburinya, malah juga mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang lain. Dalam konteks profesion keguruan, guru yang professional haruslah mempunyai tiga ciri kemahiran profesional guru iaitu:
i. Mempunyai ilmu pengetahuan dalam kemahiran yang tinggi
ii. Bertanggungjawab dan memberikan perkhidmatan yang bermutu tinggi
iii. Terlatih dan mahir dalam tugas-tugas mengajar dan membimbing murid-murid.

Di samping itu sebagai seorang guru yang professional, mereka juga harus mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang walau dalam apa keadaan sekalipun. ​

Seorang guru yang professional juga seharusnya berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta berfikiran kritis dan kreatif. Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa, malah lebih daripada itu. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya.

Guru yang professional juga perlulah menguasai kemahiran untuk menggunakan teknologi maklumat. Ini kerana bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa pelbagai cabaran kepada kerjaya perguruan. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi dan info komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemangkin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti

Profesionalisme perguruan seterusnya memerlukan seorang guru berpengetahuan dan berdaya fikir serta berakhlak. Guru dalam profesion keguruan ini perlu menjadi seorang tokoh yang serba tahu, khususnya setiap aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Guru diharapkan dapat membawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama murid di dalam kelas.

Guru juga dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri sewaktu menggunakan isu-isu semasa sebagai bahan kajian dan perbincangan dengan murid. Sewaktu menangani perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini, profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. (Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim Miskon: Julai 2010: m.s:6-8 )

CIRI-CIRI GURU YANG PROFESIONAL

Berdasarkan penelitian tentang profesionalisme guru, kita dapat merumuskan bahawa guru yang professional perlu berilmu, berkemahiran dan berketerampilan dan pengetahuan pedagogi serta pengetahuan kandungan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Selaras dengan guru yang profesional: ciri-ciri guru yang berkesan seperti mana berikut:
• Bersikap professional
• Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
• Kaya dengan ilmu
• Bertindak atas landasan etika dan tatasusila
• Bermoral teguh
• Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran
• Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa
• Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid
• Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa
• Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa
• Memastikan situasi guru mengajar murid belajar wujud di dalam kelas
• Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunuyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh
• Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik
• Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri ( bermoral, berakhlak mulia, berketerampilan dan pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu ).
• Taat dan setia terhadap perkhidmatannya serta mempertahankan martabat profesionnya
• Menunjukkan kesetiaan kepada kerjaaan, bebas pendirian dan tidak berbelah bahagi
• Profesional dan menumpukan perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Secara keseluruhannya, guru yang berkesan menampilkan ciri-ciri guru yang professional. Sejauh manakah masyarakat menganggap guru sebagai seorang professional? Tidak dapat dinafikan bahawa peranan guru amat penting dalam membawa pelbagai perubahan dan inovasi dalam system pendidikan Negara akibat daripada era perkembangan teknologi yang kian pesat. (Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 6, 7 & 10 )

PERANAN GURU DALAM PENDIDIKAN-pecahan kepada tiga individu, keluarga dan Negara

Mungkin ada orang berkata bahawa tugas guru adalah semata-mata untuk mengajar, mencurah dan memindahkan ilmu pengetahuan. Jika ini peranan seorang guru maka ianya terlalu sempit, ertinya seorang guru tidak menjadi seorang pendidik tetapi hanya seorang pengajar. Sedangkan pendidik bukan sahaja menyampai ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik, mengasuh bakat yang baik, mengembangkan bakat tersebut, memberi ilmu pengetahuan dan membentuk ilmu pengetahuan dan membentuk akhlak, menjadikannya seorang yang akan menunaikan kewajipannya sebagai hamba Allah dan dalam masa yang sama sebagai Khalifah Allah di bumi .

Guru ialah seorang yang mengajar ilmu pengetahuan yang memberi manfaat, mendidik murid, membentuk budi pekerti dan peribadi agar murid berakhlak mulia, menunjukkan jalan yang benar yang diredhai oleh Allah. Guru menjadi contoh yang berkesan, ikutan yang berpengaruh, membimbing murid-muridnya agar dapat membuat penilaian yang betul mengenai bnuruk dan baik, batil dan haq. Inilah sebabnya guru di dalam Islam bukan hanya menjadi pengajar tetapi pendidik, contoh dan ikutan. Demikian secara ringkas pandangan Islam mengenai guru dan peranannya. ( Peranan Guru dalam Pendidikan menurut perspektif Islam: 23 September 2002: M.s: 2 )

Seseorang guru mempunyai peranan yang diharapkan oleh masyarakat dan dalam memainkan peranan ini, guru mempunyai tanggungjawab. Guru diharapkan bukan sahaja setakat mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik, iaitu membentuk sikap, nilai dan akhlak manusia: memberikan contoh yang boleh menjadi ikutan segala lapisan masyarakat: membawa pandangan-pandangan baharu yang boleh membawa kepada perubahan dan kemajuan atau dengan lain perkataan menjadi agen perubahan.

Oleh sebab pentingnya tugas guru dan besarnya harapan rakyat mereka, maka amatlah perlu penyediaan guru dilakukan dengan teratur dan bersistematik. Ada orang mengatakan bahawa sifat guru itu dilahirkan, bukannya dipelajari. Pendapat ini mengutarakan seolah-olah sifat-sifat guru itu sedia ada semenjak seseorang yang menjadi guru itu dilahirkan dan bukan dipelajari dengan cara-cara yang tertentu. Pendapat ini ada benar dan ada salahnya. Sifat-sifat sahsiah yang sesuai atau sebaliknya untuk menjadi guru yang baik mungkin telah diwarisi tetapi seseorang guru yang berkesan, disamping mempunyai sahsiah yang sesuai sebagai seorang guru, perlu juga mempunyai sikap yang sesuai, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang ilmu pengetahuan yang hendak diajarkannya dan mempunyai pengetahuan tentang murid-murid yang hendak dibimbingnya di dalam pelajaran. ( Atan Long : 1980: M.s: 1-2 )

Kaum guru merupakan anggota sekolah yang melibatkan diri secara langsung dalam pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan di sekolah. Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sebuah sekolah tidak kurang pentingnya, malah amat penting dari segi aspirasi dan matlamat sekolah. Antara peranan-peranan guru ialah:
1. Sebagai tenaga pengajar dengan merancang aktiviti pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran dan melaksanakannya dalam bilik darjah mengikut strategi pengajaran yang sesuai.
2. Sebagai penggerak pembelajaran dengan membimbing murid-murid supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan.
3. Sebagai pengurus bilik darjah seperti mengurus rutin bilik darjah, menentukan corak penyusunan meja-kerusi dan peralatan untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.
4. Sebagai ibu bapa kepada murid-murid, demi menjaga keselamatan dan kebajikan mereka. Peranan ini akan membantu murid-murid menyesuaikan diri dalam sekolah sebagai sebahagian keluarga mereka.
5. Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin murid-murid serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarat.
6. Sebagai contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada murid. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oeh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa murid.
7. Sebagai pembimbing dan kaunselor dengan memberi nasihat dan bantuan kepada murid yang menghadapi masalah dalam proses pembelajaran atau masalah peribadi.
8. Sebagai penasihat dalam aktiviti kokorikulum dengan membimbing mereka menjalankan aktiviti sekolah.
9. Sebagai pemeriksa dan penilai seperti memeriksa buku kerja murid , kertas ujian dan peperiksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, menilai prestasi murid serta mengenal pasti kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran mereka. Berdasarkan punca kelemahan yang telah dikenal pasti, guru dapat merancang aktiviti pemulihan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi.
10. Sebagai kerani seperti melakukan kerja-kerja menaip kertas-kertas soalan yang disediakan, merekod markah-markah ujian, mengisi keputusan peperiksaan dalam buku kemajuan, menulis surat kepada ibu bapa dan kerja-kerja kerani yang lain.
11. Sebagai pelajar dengan mengikuti kursus peningkatan keilmuan profesionalisme keguruan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan mutu pengajaran.
12. Sebagai pembantu pentadbir sekolah menjalankan tugas-tugas yang diagihkan oleh Guru Besar.
13. Sebagai pegawai perhubungan di antara Guru Besar dengan murid, dan diantara pihak sekolah dengan ibu bapa. ( Mok Soon Sang : 1993: M.s: 158-159 )

Guru akan menstrukturkan pelajaran untuk mencabar persepsi murid, menggalakkan mereka membuat tugasan berbentuk penyelesaian, menganalisis, meramal, meneroka dan membuat hipotesis. Murid juga digalakkan untuk menerangkan lebih lanjut jawapan mereka. Selain itu, murid digalakkan untuk membuat penemuan melalui sesi soal jawab, dialog atau perbincangan dengan mengemukakan soalan-soalan yang bercapah. Untuk melakukan aktiviti tersebut murid perlu dikawal berdasarkan peruntukan masa yang cukup agar mereka dapat membuat perkaitan idea-idea yang telah dijanakan. Akhirnya guru perlu mengetahui cara melaksanakan pembelajaran koperatif dalam menjalankan tugasan dan membimbing murid untuk mendapatkan jawapan yang tepat. ( Mohd Yusof Abdullah et al : 2009: M.s: 18 )
Peranan dan fungsi guru ini dilihat begitu penting dan mampu membangunkan anak-anak bangsa sebaris dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh itu, profesion keguruan di semua negara tidak harus ketinggalan di belakang dan menjadi obsolete dalam membantu negara mengejar arus pembangunan. (Mohd Yusof Abdullah et al: 2009: m.s: 153-154 ).

Bidang perguruan merupakan bidang yang unik kerana ia membawa pengertian moral. Guru seharusnya memainkan peranan sebagai ejen moral di sekolah. Dengan demikian, kewajipan mereka bukan sekadar menyampaikan pengetahuan agar pelajar mereka lulus peperiksaan dengan cemerlang. Tugas mereka adalah untuk mendidik kanak-kanak dan membantu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Tugas mendidik menuntut agar guru-guru mementingkan perkembangan pelajar secara holistic. Domain yang diutamakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran termasuk komunikasi, kognitif, afektif dan social. Elemen-elemen pengetahuan yang perlu diterapkan dalam kurikulum di sekolah pula adalah pelbagai seperti pengetahuan kandungan, pengetahuan penyelesaian masalah , pengetahuan epistemic, dan pengetahuan inkuiri. Guru yang dianggap sebagai fasilitator telah diamanahkan untuk memastikan semua perkara ini berjalan lancar seperti yang dirancang. Hakikat ini membawa implikasi bahjawa keupayaan dan kebolehan intelektual guru semasa menjalankan tugas mereka merupakan factor penting untuk menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ( Foo Say Fooi: 2007: m.s: 100 )

Sesungguhnya para guru berkhidmat kepada seluruh manusia. Mereka meninggalkan bekas mereka di setiap lingkungan yang mereka terjuni. Sebagaimana pengaruh mereka terhadap kehidupan masa depan beberapa orang yang akan terus berlangsung bersama orang –orang tersebut bertahun-tahun bahkan boleh menjadi hayat dikandung badan. Para guru itu berperanan besar dalam mencetak kehidupan setiap orang yang pernah mengecap bangku sekolah.

Alangkah tinggi derajat yang digapai oleh seorang guru, hingga Allah Subhanahu Wata’ala berselawat kepadanya, begitu juga Malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. ( Dr. Muhammad Abdullah Ad-Duweisy: 2008: M.s: 9 & 11 )

GURU SEBAGAI PEMIMPIN – buku jejak2 MS 103 – Metodologi Kepimpinan
Yang kita maksudkan dengan kepimpinan ialah bagaimana seseorang itu berjaya diterima oleh orang lain untuk memimpin, dengan kelebihan yang ada padanya itu sehingga ianya dijadikan ketua yang boleh mempengaruhi orang yang dipimpinnya sehingga orang yang mengikutnya melakukan sesuatu mengikut arahan dan kehendaknya.

Rasulullah ialah pemimpin umat Islam dalam erti kata umat Islam mengakui Baginda sebagai Nabi, Rasul yang memimpin mereka di mana arahan dan perintah Baginda dipatuhi dan dihormati, golongan yang dipimpin oleh Baginda iaitu orang-orang yang mengakui kenabian dan kerasulan Baginda atau golongan mukmin. Matlamat daripada adanya kepimpinan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam ini iaitu kepimpinan Islam ialah keredhaan Allah Subhanahu Wat’ala.

Secara umumnya pemimpin ialah seorang individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan. Sesetengah orang menganggap pemimpin itu seseorang yang agung dan mendorong pengikut untuk bekerja kuat, menghasilkan sesuatu yang agung dan orang yang membantu lebih daripada orang yang menaikkan semangat atau mengarah. Walau apa pun pandangan, pada asasnya pemimpin adalah gabungan sebagai pengarah, pendorong dan pemikir.( Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim Miskon: 2010: m.s: 205 ). Pada abad ini, peranan guru sebagai pemimpin dalam pendidikan amat ketara kerana pengaruh mereka tidak terbatas di dalam bilik darjah sahaja. Mereka ingin menyumbang kepakaran mengajar kepada golongan pelajar yang lebih luas, diluar ruang lingkungan pelajar yang diajar oleh mereka. (Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 109 )

Seorang pemimpin seharusnya mempunyai pengikut. Pemimpin juga mempengaruhi pelakuan pekerja dengan pelbagai cara untuk mencapai matlamat. Manusia patut digalakkan untuk menanam kigigihan, keazaman dan keyakinan untuk bekerja. Pemimpin patut meletakkan diri di hadapan kumpulan sambil memajukan dan mengilhamkan ahli-ahli kumpulan untuk mencapai matlamat organisasi. ( Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim Miskon: 2010: m.s: 207 ).

Dalam teori kepimpinan Islam, pemimpin bukan hanya merupakan orang yang dipatuhi arahan dan perintah-Nya tetapi ianya juga merupakan orang yang diikut tingkah laku dan perbuatannya. Ini bermakna bukan setakat ‘qiadah’ atau pemimpin tetapi ianya juga merupakan ‘qudwah’ iaitu ikutan dan juga contoh tauladan iaitu ‘uswah’. Ini jelas dinyatakan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat dan hadith yang memerintahkan kita taat dan patuh untuk melaksanakan perintah dan arahan Baginda Rasulullah, tidak mencabul tegahan Baginda, lebih jauh daripada itu hendaklah kita menjadikan Baginda sebagai qudwan dan uswah hasanah.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya. Amat besar kebenfiannya di sisi Allah Subhanahu Wat’ala, kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya ( Al-Saff, Ayat 2-3 )

Ayat ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahawa perkataan hendaklah sesuai dengan perbuatan, perintah, sesuai dengan amalan orang yang mengeluarkan perintah tersebut. Pemimpin hendaklah yakin dan iltizam dengan arahan perintah-Nya, pertindihan di antara perkataan dengan tindakan hendaklah serasi. Sikap ‘double standard’ adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Sikap seperti ini jika diamalkan akan menghancurkan kepercayaan terhadap kepimpinan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wata’ala berfirman maksudnya:
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah Subhanahu Wata’ala tidaklah kamu berakal ( Al-Baqarah, ayat 44 ).

Ayat ini dengan jelas menempelak golongan yang hanya pandai memerintah, mengarah dan memberi nasihat kepada orang lain untuk berbuat kebaikan sedang ianya tidak mengamalkan apa yang dikatakannya itu. Pemimpin menurut Islam seorang pemimpin itu hendaklah iltizam dan mengamalkan apa yang diteori ,diarah dan dikatakannnya terlebihn dahulu.

Selain apa yang telah disebutkan di atas, seseorang pemimpin itu hendaklah bersifat dengan sifat terpuji seperti sabar, tegas, berani, dedikasi, bertanggungjawab, berdisiplin, tawaduk, wara’, berilmu, berkeupayaan, amanah, adil, mengutamakan kepentingan orang yang dipimpin, jujur, ikhlas pemurah tetapi tidak boros sentiasa berusaha untuk mempertajamkan bakat pimpinannya, mengamalkan prinsip syura, senantiasa berfikir dan berusaha kearah yang lebih baik dan sempurna, tidak kasih kepada dunia, dan menjadikan keredhaan Allah Subhanahu Wata’ala sebagai matlamat kepimpinannya. Dalam masa yang sama hendaklah meninggalkan sifat-sifat yang negatif. ( Jejak-jejak: 2003: m.s.103 – 104 )

GURU MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM

Guru di dalam Islam mempunyai peranan yang besar dan penting di dalam mentarbiyyah murid-muridnya agar mengenal baik dan buruk, dosa dan pahala, tahu halal dan haram. Guru terus berperanan memimpin mereka untuk mendapat keredaan Allah, masuk ke syurga dan bahagia di dunia dan akhirat.

Menurut Islam, ilmu yang diajarkan oleh guru-guru itu hendaklah ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut sama ada berbentuk ilmu fardhu ain atau ilmu fardhu kifayah. Ilmu ini bermakna ilmu yang boleh mendorong seseorang itu berfikiran matang, berpengetahuan dan berpandangan jauh yang mana ilmu tadi mendatangkan kebajikan kepada manusia dan alam seluruhnya dan boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya.

Hasrat dan cita-cita almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddein diteruskan dan dipertingkatkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan membina Sekolah-sekolah agama khas, disemua daerah di Negara ini, serta berkenan meninigkatkan taraf guru-guru agama tempatan sebanding dengan guru-guru agama dari luar negeri iaitu, dengan menubuhkan pusat latihan perguruan Ugama dinamakan sebagai Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan.( Dipetik dari: kata aluan-aluan Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Awang Haji Mohd Zain bin Hj Serudin Menteri Hal Ehwal Ugama dalam buku ‘ Perkembangan Persekolah Agama Di Negara Brunei Darussalam Dari tahun 1956-1984’ yang dirulis oleh Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid bin Mohd. Daud )

Dengan tertubuhnya institusi latihan perguruan dan penaikan tafar institusi tersebut pada menjadi sebuah Kolej univedrsiti dengan nama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan juga agensi-agensi pengajian Islam, Jabatan Masjid, Pusat Da’wah Islamiah dan Jabatan Mufti disamping institusi-institusi lain yang mempunyai maksud visi, misi dan matlamat yangh sama dalam mendidik masyarakat Brunei. Ini bererti peluang untuk masyarakat mendapatkan didikan agama adalah terbuka luas. ( Kertas Kerja Usataz Mazne Bin Hj Othman ).

Guru adalah melaksanakan tugas yang berat tetapi mulia. Menjadi guru bererti mengajar dan mencurahkan ilmu yang bermanfaat, di samping mendidik dan mentarbiyyah murid-murid agar berakhlak mulia. Tugas ini sebenarnya tugas yang telah dipikul oleh Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebelum ini.

Firman Allah Subhanahu Wataa’la bermaksud:

“ Wahai Tuhan Kami!. Utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firman) serta hikmah kebajikansanaan, dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan maksiat). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat di atas adalah doa Nabi Ibrahim Alaihis salam bagi negeri Mekah Al-Mukaramah dan penduduknya. Baginda telah berdoa agar Allah Subhanahu Wataa’ala mengutus dari kalangan mereka seorang Rasulullah yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajar isi kandungan Al-Quran, al-hikmah dan membersihkan jiwa mereka serta mentazkiah diri mereka. ( Peranan Guru dalam Pendidikan menurut perspektif Islam: 23 September 2002: M.s: 10 – 11 )

Sebagai pendidik, guru memerlukan sikap kehidupan dan pembawaan yang jelas. Antara sifat-sifat harus dimiliki oleh guru ialah:

1. Sifat Zuhud
Sifat zuhud iaitu mendidik semata-mata kerana mencari keredaan Allah.
Bertolak dari kewajipan sebagai penyampai ilmu, para guru perlu disemai dengan sifat-sifat zuhud dalam dirinya. Bersifat zuhud bermakna menyampaikan pelajaran bukan kerana balasan kebendaan atau penghormatan masyarakat, tetapi kerana mencari keredaan Allah. Namun demikian ini bukan bermakna kita tidak boleh menerima ganjaran dari usaha itu tetapi, kemuncak matlamat kerja yang dilakukan itu seharusnya tidak diukur dengan pencapaian kebendaan, kerana itu akan membahayakan peningkatan diri dan pencapaian orang yang berada di bawah didikannya.

2. Kebersihan Diri.
Guru sebagai pendidik hendaklah berjiwa bersih dari segala kekotoran adat atau syarak iaitu mempunyai kebersihan lahiriah yang jelas dan peribadi yang tinggi, tidak bersifat angkuh, riak, pemarah atau mempunyai sifat-sifat lain yang keji.

3. Keikhlasan Dalam Bekerja.
Dalam urusan pekerjaan, sifat keikhlasan adalah suatu unsure penting yang menbdorong kearah kejayaan satu-satu perkhidmatan atau pelajaran, bagi seorang guru, antara cirri-ciri keikhlasan yang perlu wujud dalam dirinya ialah:
i. Guru mesti melaksanakan setiap janji yang dibuat.
ii. Tingkah laku seorang guru tidak boleh bercanggah dengan ilmu yang diajar.
iii. Amanah hidupnya semata-mata untuk ilmu yang dibawa.
iv. Tidak segan untuk mengakui sesuatu yang tidak diketahuinya.
v. Cuba mencari dan mendalami lagi sesuatu bidang yang tidak diketahuinya.

Ahli ilmu yang sebenar sentiasa merasa dirinya berada dalam kekurangan dan akan berterusan berusaha untuk menambahkan ilmu. Dalam hubungan ini, guru itu akan merasa dirinya sebagai murid yang sedang mencari kebenaran.

Dalam Islam ahli ilmu diberi kebebasan dalam mengkaji dan mempertingkatkan diri dalam bidang keilmuan. Tidak ada petak-petak tertentu yang dibataskan dalam kajian ilmu. Hal ini terletak kepada kemampuan individu untuk mendalaminya. Disiplin keilmuan tidak mengikatnya dalam ruang dan batas yang sempit. Pengkhususan bidang bukan menjadi penghalang kepada bidang-bidang yang lain.

4. Mempunyai Sifat Helem.
Guru mestilah mempunyai sifat lemah lembut dan sopan santun disamping boleh menguasai diri dan dapat melayani muridnya dengan penuh perhatian dan sabar. Seorang guru juga tidak mudah marah atau berang dengan perkara-perkara kesilapan yang kecil.

5. Guru Perlu Menjaga Kehebatan Dan Kehormatan Diri.
Guru hendaklah mempunyai kehebatan diri pada pandangan murid. Ini boleh dilakukan dengan menjaga peribadi, mempunyai sifat rendah diri serta pandai melayani hati orang dalam pergaulan. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dengan suasana yang boleh menjatuhkan peribadi dan maruahnya, samada dari segi pakaian, perbuatan atau percakapan.

6. Guru Sebagai Bapa Dalam Menghadapi Setiap Muridnya.
Guru mesti mempunyai perasaan kasih terhadap setiap murid sebagaimana ia kasih kepada anaknya sendiri. Untuk itu ia perlu memahami latar belakang muridnya supaya ia dapat melayan mereka dengan sebaik-baiknya terutama bagi pelajar-pelajar yang dating dari keluarga yang miskin. Dengan layanan sedemikian, sekurang-kurangnya dapat menimbulkan rasa saying dan hormat gulungan murid kepada guru. Kesemua ini akan memudahkan lagi bagi guru untuk memberi pendidikan dan bimbingan kepada mereka kerana ikatan mesra telah terjalin erat.

7. Guru Mesti Memahami Tabiat Muridnya.
Guru hendaklah memahami dengan jelas akn latar belakang dan kemampuan muridnya. Dengan berbuat demikian ia bukan sahaja dapat menyesuaikan bahan dan cara penyampaian kepada murid-murid malah dapat juga melayani mereka dengan sebaik-baiknya.

8. Kemampuan Dalam Keilmuan.
Guru hendaklah mempunyai persediaan yang cukup dalam bidang ilmu yang diajar kepada muridnya. Dia hendaklah sentiasa membaca dan mengkaji supaya apa yang disampaikan itu tidak dirasakan beku atau mendatar. Dengan kemampuan yang baik dikalangan guru-guru maka akan lahirlah kepercayaan kepada murid dan ibu bapa. ( Guru, Ilmu dan pendidkan dalam Perspektif Islam: 1997 : m.s: 6 – 12 )

CABARAN GURU- Inovasi dan perubahan dalam pendidikan – di dalam buku Guru dan Cabaran Semasa
Ketibaan abad ke-21 membawa bersama perubahan yang serba canggih serta menjanjikan satu zaman yang penuh dengan cabaran. Oleh itu, beberapa elemen utama perlu diambil kira misalnya kadar literasi masyarakat yang semakin meningkat, kemajuan teknologi maklumat dan komputer yang semakin canggih, serta dapatan terkini dalam kajian tingkah laku manusia. Semakin ramai pekerja hari ini mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi serta kemahiran yang lebih spesifik berbanding dengan dua dekad yang lepas. Peranan pemimpin kini menjadi semakin rumit dan harus mengambil pendekatan yang lebih relevan agar keberkesanan kepemimpinan dapat dikekalkan.

Setiap pemimpin guru harus bersifat dinamik serta mampu menyesuaikan diri dengan kemahiran untuk menguruskan perubahan dan inovasi yang berlaku dari semasa ke semasa. Corak kepemimpinan teragih, pengupayaan dan keputusan kolektif lebih mendapat sambutan dan penerimaaan dalam kalangan organisasi masa kini. Pemimpin yang rigid dan tidak mampu menyesuaikan diri untuk menghadapi cabaran baharu akan menemukan kegagalan. Keterbukaan kepada idea baharu, kesediaan mengubahsuai corak dan gaya kepemimpinan dan kerelaan mempelajari semula ilmu pengetahuan untuk bekerja dalam persekitaran yang berpandukan teknologi canggih merupakan antara cabaran yang perlu ditangani dan diatasi untuk memastikan keberkesanan kepemimpinan terus berkekalan. ( Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 111 )

Pembelajaran pada abad ke-21 ini bukanlah hanya memerlukan seseorang guru itu meluahkan semula segala isi pelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Jika ini berlaku maka murid yang dilahirkan akan bersifat statik di mana mindanya dipenuhi dengan segala bentuk fakta tanpa dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang sebenar. Sistem pendidikan pada masa kini memerlukan guru menjadi pembimbing kepada murid supaya mereka mempunyai kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 227 )

Seseorang guru yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar dalam sesuatu mata pelajaran haruslah membuat persiapan yang rapi untuk dijadikan sebagai rancangan semester, mingguan dan harian. Perkara ini dititikberatkan kerana asasnya fungsi sesuatu pengajaran itu adalah untuk menyamoaikan ilmu dan kemahiran secara efektif serta menyeronokkan sehingga berlakunya suatu perubahan diri murid tersebut.

Pada peringkat perancangan, seseorang guru harus mengambilkira aspek hasilan pembelajaran. Hasil pembelajaran ialah bentuk perubahan yang dikehendaki dalam sesuatu pengajaran sama ada perubahan dari segi ilmu, kemahiran yang dijelmakan melalui tingkah atau minda murid. Penentuan ini dapat menjadikan pengajaran guru lebih berfokus, menepati masa serta memudahkan guru memilih bahan pengajaran yang bersesuaian dengan pengajaran. Aspek perancangan ini akan membantu guru untuk memilih strategi yang inovatif dalam pengajaran yang bakal dilaksanakan kelak.

Guru yang inovatif dan kreatif sentiasa bersedia mengubah gaya pengajarannya seperti kita menukar-nukar fesyen pakaian supaya sentiasa kelihatan tampan, segak, kacak dan kemaskini. Perubahan ‘ fesyen ‘ dalam pendidikan nampaknya semakin menjurus kepada pembelajaran berpusatkan murid. Untuk mencapai hasrat tersebut, seseorang guru seharusnya berupaya mengahadpi cabaran secara positif dengan mengambil langkah menimba ilmu dan kemahiran untuk penyuburan dan pemantapan diri dalam usaha mengaplikasikan pelbagai kemahiran dengan menggunakan strategi
Inovatif dalam pengajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, setiap guru harus berusaha untuk menimbulkan keseronokan belajar kepada murid. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 228 )

Guru sebagai agen perubahan perlu dijadikan agenda penting iaitu mempunyai ciri-ciri kepimpinan bilik darjah yang berkesan dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya kualiti dan keberkesanan sekolah dapat ditingkatkan. Drath dan Palus ( dlm, Yukl, 2002 ) mengatakan kepimpinan adalah proses menerima apa yang orang lain lakukan secara bersama dengan itu orang akan faham dan menjadi komited. Bagi House et al, ( dlm Yukl, 2002 ) kepimpinan adalah keupayaan seseorang individu untuk mempengaruhi, memotivasikan, dan membolehkan orang lain menyumbang kearah keberkesanan dan kejayaan organisasi. Berdasarkan semua definisi-definisi tersebut, kepimpinan bolehkan dimaksudkan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya mereka rela terlibat dan berusaha kearah keberkesanan dan pencapaian matlamat organisasi. Namun begitu cabaran yang perlu dihadapi oleh guru adalah setakat mana guru boleh bertindak untuk mempengaruhi murid supaya boleh belajar dan berubah? Murid boleh mudah terpengaruh dengan rakan sebaya berbanding dengan bimbingan guru. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 240 )

Perkembangan semasa menjadikan guru perlu melakukan perubahan dalam gaya pengajaran mereka di bilik darjah supaya disesuaikan dengan gaya pembelajaran murid, tetapi amalan para pendidik masih lagi tidak berubah. Sementara itu, guru didesak untuk menggalakkan inisiatif murid dan memberinya peluang untuk menyumbang dalam pembelajaran diri. Guru sering meluahkan kekecewaan atas sikap pasif murid menerima pengajaran mereka tanpa memikirkan bahawa murid juga mungkin kecewa dengan gaya pengajaran guru. Raiff ( 1992 ) menyatakan, memahami gaya pembelajaran seseorang murid dengan cara yang terbaik akan membantu guru mengurangkan kekecewaannya dan kecewaan murid tersebut.

Dalam konteks memahami sifat murid, gaya pembelajaran menjadi indicator bagaimana seseorang murid belajar dan cara belajar yang digemarinya. Gaya pembelajaran juga dianggap sebagai strategi pengajaran kerana pemahaman mengenai gaya pembelajaran seseorang murid memberikan maklumat tentang kognisi konteks dan kandungan pembelajaran.

Dalam pembelajaran individu, Ingham ( 1992 ) dan Wan Zahid ( 1993 ) mengesyorkan agar para guru, murid dan ibu bapa memahami gaya pembelajaran murid dan mengaggap perbezaan yang ada pada diri seseorang murid itu merupakan satu keistimewaan dan mereka dapat menggunakan keistimewaan itu secara berkesan dalam pembelajaran mereka. Satu perancangan yang teliti dan sistematik amat diperlukan memandangkan gaya belajar individu merupakan satu aspek yang begitu penting dalam pendidikan masa kini dan akan datang. Apabila kaedah, sumber dan program disesuaikan dengan gaya belajar murid, pencapaian akademik dan sikap murid akan meningkat. Gaya belajar seseorang adalah berbeza antara satu dengan lain tanpa mengambil kira umur, status sosioekonomi atau IQ. Selari dengan pendapat tersebut Wan Zahid ( 1993 ) menyarankan agar pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar individu.

Biar apa sahaja persepsi orang terhadap profesion perguruan tetapi sebagai seorang guru, tugas dan tanggungjawab adalah terletak kepada kemahiran mendidik anak-anak. Biar setinggi mana ijazah yang dimiliki tetapi jika seseorang guru tidak memiliki kemahiran yang sewajaranya maka perkataan seperti ‘ pengajaran cikgu membosankan’ akan keluar dari mulut murid-murid yang mungkin memberi gambaran bahawa pengajaran guru tersebut tidak berkualiti bukan hanya dari aspek isi pengajaran atau perancangan tetapi dari aspek strategi sistem penyampaian.

Bagi menangani masalah ini seseorang guru terutamanya bagi mereka yang baru dalam bidang profesion perguruan ini harus mempunyai beberapa kemahiran sebagai nilai tambah dalam proses mewujudkan pengajaran yang berkesan. Dick & Reiser ( 1990 ) pernah mendefinisikan pengajaran berkesan iaitu selain daripada kemampuan menerapkan pengetahuan, kemahiran dan sikap, guru juga harus mampu mewujudkan keseronokan belajar dalam kalangan murid. Keseronokan belajar para murid akan lebih mudah diwujudkan jika guru berjaya menjadi seorang guru yang inovatif.
( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 224-226 )

Satu perkara lagi yang mencabar guru ialah teori kepelbagaian kecerdasan ( multiple intelligence theory ) oleh Howard Gardner ( 1983 ) yang berkaitan dengan kecerdasan spatial, kinestetik, linguistik, muzikal, logik, interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan yang pelbagai. Kita tidak menafikan banyak kesulitan yang akan dialami pada peringkat awal. Sebagai guru yang hendak mengubah gaya pengajarannya, apakah salahnya kalau guru mencuba sesuatu interaksi pembelajaran yang benar-benar berasaskan gaya pembelajaran murid? ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 232 )

Perkembangan semasa menunjukkan bahawa peranan guru sebagai pemimpin pengajaran memerlukan kecekapan teknik pendidikan dan juga visi peribadi kecemerlangan akademik yang boleh dilaksanakan dalam bentuk strategi-strategi yang berkesan. Oleh kerana pelbagai aspek pendidikan seringkali berubah-ubah seperti program pendidikan yang bertambah kompleks, peningkatan profesionalisme dan pengkhususuan guru, pengenalan teknologi pendidikan sebagai satu sumber kaedah pengajaran dan pembelajran, harapan komuniti dan ibu bapa dan kurikulum yang sering berubah. Ini semua akan mewujudkan kepimpinan pengajaran. Namun begitu adalah menjadi cabaran yang sangat besar kepada guru untuk menghadapi perubahan yang berlaku secara berterusan ini. Kadang-kadang kita dapati kebanyakkan guru di sekolah sering merungut kerana terpaksa brhadapan dengan pelbagai tugas sampingan dan dalam masa yang sama perlu mengikuti kursus dalaman bagi mendapatkan input mengenai perubahan dalam pendidikan. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 241 )

Guru juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ‘ rapport’ bersama murid. Masalah ini akan lebih ketara bagi guru permulaan. Perhubungan antara guru dengan murid di dalam bilik darjah perlu diwujudkan supaya pembelajaran berkesan dapat dipraktikkan. Situasi ini akan mendorong seseorang guru mengamalkan tingkah laku yang efektif dan berkualiti. Fenomena ini memerlukan kemahiran, keupayaan dan komitmen yang tinggi. Selain dari itu, terdapat percubaan guru untuk memasuki dunia murid dengan hasrat memperngaruhi dan memimpin mereka. Kejayaan memasuki dunia murid dapat menghasilkan persefahaman dengan murid khususnya pada taraf emosi yang mesra. Namun begitu cabaran yang dihadapi oleh guru adalah untuk membina hubungan yang dimaksudkan itu. Bukan semua guru dapat melaksanakannnya. Jika guru berjaya mengatasi cabaran tersebut, akhirnya dua pihak yang terlibat akan saling bersedia serta sanggup berkongsi pengalaman dan saling bekerjasama. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 242-243 )

Perkembangan teknologi semasa juga memberi kesan kepada penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Kesedaran terhadap kepentingan teknologi telah mendorong kepada perkembangan konsep-konsep baru dalam pendidikan seperti on-line learning, e-learning, virtual learning dan sebagainya telah mula diperkenalkan. Teknologi Pendidikan juga boleh digunakan untuk keperluan perkembangan professional guru. Menurut Grant ( 1999 ), perkembangan profesionalisme dalam bidang teknologi pendidikan mestilah dapat membantu guru menjadi lebih produktif, professional dan memberi mereka kepercayaan bahawa teknologi berkenaan akan membawa manfaat kepada mereka khususnya dalam pengajaran. Penggunaan teknologi seharusnya dapat meningkatkan kualiti profesion mereka. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 234 )

Killion ( 1999 ) kemudiannya menjelaskan bahawa guru mestilah perpengetahuan serta berkemahiran menggunakan ICT dan mengintegrasikannya di dalam pengajaran dan pembelajaran untuk diaplikasikan di bilik darjah. Namun begitu Cuban ( 1995 ) pula menjelaskan bahawa apa yang menjadi masalahnya adalah sebab kurang penggunaan ICT di sekolah ialah ketidaksediaan guru untuk menggunakannya di dalam pengajaran mereka. Sepatutnya guru harus bersedia untuk menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada proses dan aktiviti yang direkabentuk untuk meningkatkan dan menambahbaik pengetahuan, kemahiran dan minat murid terhadap pembelajaran mereka. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 236 )

Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran dapat membantu murid secara individu dan secara berkumpulan. Ini dapat dijalankan denan menggunakan komputer melalui Arahan Program. Murid boleh belajar mengikut kadar dan tahap yang boleh diterima oleh mereka., Ini adalah penting supaya murid tidak tercicir dan putus asa. Merujuk kepada sistem pendidikan konvensional, kesemua murid terpaksa mengikuti sistem yang berlangsung tanpa mengambil kira sama ada mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut. Justeru itu, arahan program dapat memberi peluang terutamanya kepada golongan murid ‘lemah’ untuk membaiki kelemahan dam pembelajaran mereka. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 237 )

Penggunaan multimedia dalam pengajaran juga banyak membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Penggunaan teknologi ini membolehkan guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan kaedah tutorial. Kaedah tutorial boleh disampaikan oleh guru atau tutor, komputer atau bahan cetak. Dalam kaedah ini, tutor akan mempersembahkan maklumat, mengemukakan soalan atau masalah, meminta tindak balas daripada murid, menganalisis maklum balas, memberi maklum balas yang sesuai dan menyediakan latihan sehingga murid dapat menunjukkan suatu peringkat penguasaan yang telah ditetapkan. Kaedah ini nyata lebih mesra murid dan merupakan satu pembelajaran yang lebih interaktif bagi semua murid. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 238-239 )

Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dengan adanya penggunaan komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang lebih menyeronokkan.

Dalam hal ini profesion perguruan di alaf baru ini haruslah mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk pendidikan yang lebih bermakna dan bestari. Kebestarian sesuatu pengajaran itu bergantung kepada sejauh manakah seseorang guru dapat mengintegrasikan aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam proses penyampaian ilmu ke arah melahirkan seorang murid berfikiran kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani serta hidup dalam keadaan yang harmonis yang berpegang teguh pada agama dan kepercayaan pada Tuhan. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 246 )

CARA MENINGKATKANNYA

Setiap individu yang memilih profesion keguruan ini sebagai kerjaya pilihan yang utama harus meningkatkan kualiti profesion keguruan ini di mata masyarakat. Mereka perlu bekerja keras bagi memastikan objektif setiap pengajaran yang dilakukan adalah untuk meningkatkan tahap pendidikan murid di bawah jagaannya dan sekaligus mendapat pengiktirafan masyarakat. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 141 )

Keberkesanan sesuatu pengajaran terletak kepada berlaku atau tidaknya pemindahan pelajaran. Pemindahan pelajaran ialah suatu proses pembelajaran tentang perkara-perkara yang telah dipelajari pada suatu keadaan yang dapat digunakan dalam keadaan yang lain. Pemindahan pembelajaran ini ada yang bercorak positif dan ada yang bercorak negatif. Pemindahan pembelajaran yang bercorak positif berlaku apabila pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi dapat membantu atau memudahkan pembelajaran yang lain dan dapat memberi manfaat secara keseluruhan kepada orang perseorangan misalnya kemahiran matematik dapat membantu dalam pembelajaran ilmu perdagangan. Pemindahan negatif pula berlaku apabila pembelajaran asal menganggu atau menghalang pembelajaran seterusnya. Misalnya pengetahuan bahasa Malaysia mungkin menganggu pelajaran bahasa Inggeris.

Keberkesanan pembelajaran juga bergantung kepada pengolahan teknik yang berkesan, kesesuaian bahan serta alat bantu yang dapat merancang dan menggalakkan murid-murid berfikir, berkomunikasi dan berinteraksi.

Guru berkesan tidak mengajar mengikut satu cara sahaja tetapi mereka mempunyai pelbagai teknik, tingkah laku mengajar dan kemahiran mengajar yang bergantung kepada keperluan pelajar, bentuk mata pelajaran dan kompleksiti hasil pembelajaran. Antara komponen dalam keberkesanan pengajaran termasuklah kebolehan berkomunikasi dan kemahiran mengajar yang perlu seperti kemahiran merancang dan menyediakan pelajaran, menerangkan dengan jelas, mewujudkan persekitaran kondusif, mengurus bilik darjah dengan menggunakan masa secara optimum, menangani konflik dan menilai prestasi mengajar sendiri. . ( Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 9 )

Keberkesanan banyak bergantung kepada faktor guru. Guru harus cekap, bermotivasi, mempunyai sifat-sifat kepimpinan, rajin dan sentiasa berusaha memperbaiki diri. Sesuatu pengajaran tidak akan memberi kesan sekiranya tidak ada kesediaan pengajaran, kurangnya galakkan dari guru terhadap murid-murid, tidak ada ganjaran atau denda yang digunakan, kurangnya interaksi antara guru dengan murid dan sebab-sebab yang lain. (( Guru, Ilmu dan pendidkan dalam Perspektif Islam: 1997 : m.s: 19 – 20 )

Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajui negara dan umat ini. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai metod-metod pendidikan secara berkesan dan berhikmah harus diperrkemaskinikan dari semasa ke semasa. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan, guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan progresif dan inovatif. ( Kertas Kerja oleh Ustazah Hajah Zaliha Binti Haji Ibrahim. M.s: 16 )

Menurut Sufean hussin 1993, guru yang berkesan akan melibatkan diri secara menyeluruh terhadap perkembangan pembelarajan murid, sekolah dan masyarakat. Justeru itu, mereka akan memberikan sepenuh komitmen terhadap kerjayanya memandangkan sebahagian besar masa seorang guru dihabiskan untuk memikir, merancang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. ( Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon : Julai 2010 : M.s: 147 )

Model Slavin ( 1989 ) menyarankan bahawa terdapat empat unsur utama mempengaruhi pengajaran yang berkesan, iaitu kualiti pengajaran ( pelbagai kaedah pengajaran dan pelbagai bahan bantuan mengajar), kesesuaian aras pengajaran ( pengemaskinian kandungan dan sistem penilaian serta mingikut aras kebolehan pelajar ), insentif ( perancangan isi pengajaran serta memberikan motivasi sama ada ganjaran atau dendaan) dan masa ( engaged time dan time on task ). ( Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010,M.s: 9 )

The National Board of Professional Teacher Standards ( 1993 ) di Amerika Syarikat telah mengenal pasti lima domain yang wajib dimiliki oleh guru-guru, iaitu:

1. Guru perlu komited terhadap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Guru cukup berkemahiran dalam bidang masing-masing dan tahu cara untuk menyampaikan kepada pelajaranya.
3. Guru bertanggungjawab untuk mengurus dan memantau pemnbelajarn pelajarnya.
4. Guru berfikir secara sistematik semasa menjalankan tugasnya dan sentiasa mempelajari daripada pengalaman masing-masing.
5. Guru sentiasa mengambil bahagian dalam situasi pembelajaran sesebuah komuniti. ( Mohd Yusof Abdullah et al.: 2009: m.s: 157 )

KESIMPULAN.
Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahaa kekuatan falsafah pendidikan Negara kita adalah kerana ia berpijak di bumi nyata berdasarkan reality kehidupan kita sebagai umat Islam yang mendukung al-quran al-karim dan as-Sunnah dan mengikuti aliran Ahli Sunnah Waljama’ah yang sederhana. Falsafah pendidikan Negara kita ini bukan tercipta di awing-awangasn atau di alam khayalan, sebaliknya adalah pancaran dari perlembagaan Negara Brunei Darussalam, dari Watiqah Permasyhuran Kemerdekaan Negara kita, dari falsafah Negara kita, dari sikap dan pandangan raja kita Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan ayahanda baginda iaitu al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien.

Falsafah pendidikan Negara kita ini jika dihayati dan di implemintasikan sepenuhnya insya allah akan dapat menyelamatkan agama kita, bangsa kita, raja kita dan Negara kita dari sebarang anasir negative yang tidak diingini sebaliknya akan memacu kita ke hadapan dan membangun dalam segala bidang kehidupan dan lapangan ekonomi, sains, kejuruteraan, perhubungan, pembinaan dan lain-lainnya kerana falsafah itu tidak sedikitpun menghalang kemajuan duniawi juga tidak menghalang untuk kita menunaikan kewajipan ukhrawi sebagaimana kata-kata hikmat ada mnyatakan: Bekerjalah kamu bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan bagi dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan beribadatlah kamu bagi akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini bermakna duniawi dan ukhrawi itu tidak terpisah atau tidak boleh dipisahkan sama sekali. Buktinya adalah jelas bahawa kejayaan umat Islam pada zaman kegemilangannya dahulu adalah kerana mereka mahu cemerlang di dunia dan di akhirat kerana itu mereka kuat bekerja, kuat beribadat dan tidak takut menghadapi seberang risiko. Tetapi apabila kecintaan mereka lebih kepada nikmat dunia semata-mata itulah yang membawa mereka lemah dan akhirnya ditelan oleh bangsa lain. ( Pendidikan & profesionalisme: 2006: m.s: 85-86 ).

Bagi kita pemimpin teragung contoh dan ikutan utama ialah Baginda Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam insan kamil, ulama dan pewaris mereka. Menjadikan Islam sebagai hidup dan Al-Din, merupakan tuntutan syara’ daripada itu kita hendaklah berusaha kea rah itu, dengan demikian peranan ulama adalah penting dalam kepimpinan semua bidang.

Kelesuan dan kelemahan ulama untuk berfungsi seperti yang sewajarnya dan menjalankan tugas mereka sebagai pewaris para Nabi dan Rasul adalah natijah daripada beberapa factor luaran dan dalaman ummah dan ulama itu sendiri.

Kita hendaklah berusaha ke arah mengatasi kelemahan dan kelesuan ulama agar mereka berfungsi dan berperanan seperti yang sewajarnya. Di antara cara berkesan untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan mewujudkan sistem pendidikan yang bersepadu, diantara wahyu dengan akal, ilmu, iman dengan amal, rohani, akli, jasmani dengan akhlak, agama dengan sains, ilmu Fardu Ain dengan ilmu Fardu Kifayah dan penekanan tugas manusia sebagai khalifah dan dalam masa yang sama sebagai ‘ abd ‘ yang salih.

Penekanan kepada penguasaan bahasa Arab hendaklah dipentingkan untuk membolehkan ulama merujuk kepada sumber asal dan asas Islam dan Islamisasi ilmu hendaklah dilakukan dengan segera dan dengan lebih berkesan. ( Jejak-jejak ; 203: M.s; 105 )

HM Jaya / H Nom

PROFESIONALISME, PERANAN DAN CARA MENINGKATKANNYA

PENDAHULUAN
Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting. Ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan ibadat yang besar. Kepentingannya amat jelas apabila kita meneliti kepada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah menyentuh kepada aspek berkenaan. Ia tidak dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara yang lain seperti solah,puasa atau haji dan lain-lain. Ia juga tidak menyentuh tentang persoalan ekonomi,sosial dan politik. Tetapi ia dimulakan dengan perintah yang berkaitan dengan pendidikan. Firman Allah yang bermaksud :
“Bacalah ( Wahai Muhammad ) dengan namaTuhanmu yang mencipta sekelian makhluk.Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku,bacalah, dan Tuhanmu yang mulia yang mengajar manusia dengan peaantaraan pena.” (Al-Quran, Al-Alaq: 1-4)

Misi utama yang dibawa menerusi wahyu pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia belajar mengenal Tuhan , memahami fenomena alam, memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip aqidah , ilmu dan amal. Ketiga-tiga perkara tersebut pula dianggap sebagai teras kepada Falsafah Pendidikan Islam.

Ia tidak terbatas kepada ilmu pendidikan duniawi semata-mata , tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Dalam hubungan ini, Abud (1985) menyatakan bahawa ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua kumpulan yang besar, pertama ilmu fardhu ain iaitu kewajipan yang dituntut kepada setiap orang Islam agar dipelajari dan dihayati. Kedua, ilmu fardhu kifayah iaitu ilmu yang mesti ada pada sekumpulan orang Islam agar usaha untuk membangun masyarakat dan umat dapat diteruskan.

FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ISLAM.

Nik Aziz (1986) menyatakan Islam sebagai ad din, ia menyediakan panduan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklan persoalan pendidikan. Firman Allah yang bermaksud :
“Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran itu.” (Al An’am : 38 )

Turki Rabih (1982) menyatakan bahawa Islam adalah agama dan negara,aqidah dan syariat. Justru, pendidikan Islam adalah program untuk menuju kepada matlamat membentuk peribadi manusia yang seimbang dan sepadu sama ada dari segi aqliah,rohani ,jasmani dan emosi.
Oleh itu bidang pendidikan sewajarnya berupaya membentuk insan yang bersih kognitif , personaliti, corak hidup,emosi, budi pekerti dan murni pergaulan sosialnya, sehingga seorang itu boleh mengabdikan diri kepada Allah secara sepenuhnya dalam semua urusan hidup.

Di samping itu pendidikan juga sebagai suatu persediaan roh dan jiwa seseorang untuk menerima pelajaran dan pengtahuan melalui cara yang dirancang. Ia mengambil kira faktor asas untuk membena keupayaan menunaikan risalah dalam hidupnya. Justeru, tujuan pendidikan berhasrat untuk melahirkan insan yang salih, yang tidak mengenal batas masa, negeri dan bangsa untuk mencapai keredhaan Allah di dunia dan akhirat.

Sehubungan itu, Muhammad Qutb (1983) menjelaskan ciri-ciri kualiti insan yang salih adalah seperti berikut,
a) Beriman kepada Allah dan membersihkan dirinya daripada sebarang unsur syirik.
b) Melakukan amal salih dalam setiap aspek kegiatan hidupnya
c) Berakhlak mulia sebagai bukti beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.

TUJUAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM

Tujuan pendidikan dalam Islam secara amnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip Dinul Islam itu sendiri iaitu membentuk akidah, sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan (al-falah) di dunia, kesejahteraan abadi dan mendapat keredaan Allah di akhirat.

Hassan Langgulung (1986) menegaskan bahawa segala usaha untuk membentuk watak manusia sebagai khalifah di bumi adalah pendidikan menurut pandangan Islam dimana kelayakan manusia sehingga ia dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyai beberapa ciri istimewa seperti:
1. Fitrah : Semula jadi manusia yang bersih daripada dosa.
2. Roh : Unsur yang membezakannya daripada makhluk lain.
3. Kebebasan kemahuan : Dapat menerima dengan kemahuannya sendiri amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain.
4. Akal : Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

Dengan demkian, tujuan tertinggi pendidikan dalam Islam adalah untuk membina individu yang akan bertindak sebagai khalifah atau sekurang-kurangnya menempatkannya di suatu tahap menuju ke arah tujuan tersebut. Dalam hubunagn ini, Haron Din dan Rakan-rakan (1985) menyatakan : Manusia sebagai khalifah adalah berkewajipan untuk memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah s.w.t. Sifat khalifah yang digelarkan kepada makhluk yang bernama insan itu memang cocok dengan amanah yang diterima untuk dilaksanakannya.

“Sesungguhnya Kami telah kemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memiliknya) maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, dan manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara yang tidak patut dikerjakan. ” ( Al Ahzab : 72 )

Kesimpulannya, pendidikan yang baik dan tulen ialah pendidikan yang berteraskan pada konsep tauhid, kerana dengan tauhid peribadi insan yang luhur dapat dibentuk, dengan paduan yang harmoni antara ilmu, budi, jiwa dan amal salih akan menjadikan sains dan teknologi yang menjadi asas pembangunan negara lebih terjamin manfaatnya kepada manusia dan alam keseluruhannya.

DEFINISI PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan dikenali sebagai tarbiah dalam Bahasa Arab. Perkataan tarbiah berasal dari kata kerja membawa maksud tumbuh, berkembang dan memelihara. Antara makna ialah memperbaiki (islah) , memimpin dan mentadbir. Oleh itu, pendidikan dalam Bahasa Arab disebutkan tarbiah yang pada asalnya membawa makna pertumbuhan, perkembangan dan ketinggian. Menurut al-Baidhawi tarbiah bererti :
Pendidikan ialah menyampaikan sesuatu secara tahap demi tahap menuju kesempurnaan.
Dalam Bahasa Arab ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam pengertian pendidikan. Biasanya ta’lim dipergunakan sesuai dengan firman Allah yang bermaksud :
“Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada-Ku semua nama-nama benda ini jika kamu golongan yang benar.” (Al-Quran, Al-Baqarah : 31)

Kata ta’dib juga dipergunakan untuk pendidikan, sabda Rasulullah s.a.w.:
Allah sendiri yang telah mendidikku, oleh kerana itulah aku mendapat pendidikan yang paling sempurna.

Para sarjana Islam telah mengemukakan berbagai-bagai definisi berhubung dengan pengertian pendidikan Islam.
1. Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses melaksanakan falsafah pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah Islam supaya sahsiah Islamiah dapat dibentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seseorang muslim
2. Yusof Al-Qardhawi (1982) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan proses yang mencakupi keseluruhan hidup termasuk akal dan hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Kerana tujuannya ialah untuk menyediakan manusia bagi menghadapi hidup, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan damai atau perang, di samping menyediakan mereka untuk menghadapi kebaikan dan kejahatannya, kemanisan dan kepahitan.
3. Khursid Ahmad (1973) , satu latihan aqliah, jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia, laki-laki dan wanita
4. Al-Tamimi, (1985) sesuatu proses yang mampu memperbaiki kehidupan dan mewujudkan keseimbangan peribadi seseorang insan. Islam mempunyai ciri-ciri keimanan, akhlak dan ilmu. Sekiranya ciri-ciri itu tidak ada, maka pendidikan tidak membawa erti yang sebenar, kerana ciri-ciri tersebut merupakan asas untuk mendapat kejayaan dan kemenangan dalam kehidupan.
Ahli-ahli pendidikan Islam berpendapat bahawa pendidikan ialah suatu latihan atau bimbingan terhadap jasmani, rohani dan akal bagi melahirkan manusia yang baik dan sempurna untuk berbakti kepada Allah dan seterusnya untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Berdasarkan kepada definisi yang dikemukakan oleh para sarjana pendidikan Islam dapatlah dibuat kesimpulan bahawa pendidikan Islam merupakan proses mendidik dan melatih aqliah, jasmaniah, rohaniah manusia agar bertaqwa dan mengabdikan diri semata-mata kepada Allah. Pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang dibina berdasarkan pemikiran dan kenyataan-kenyataan yang berlaku di sekeliling manusia. Malah ia adalah pendidikan yang mengembalikan manusia kepada penciptanya, bertujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

Islam merupakan agama yang lengkap bagi mengatur kehidupan umatnya sebagai umat yang mempunyai risalah dan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah (swt). Oleh itu, sistem pendidikan dalam Islam adalah berdasarkan kepada peraturan Islam, iaitu peraturan yang mendorong penganutnya ke arah mencapai matlamat kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Justru, sumber pendidikan Islam ialah al quraan dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

AL-QURAN SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

Al-Quran mengandungi konsep pendidikan yang agung. Ia menjelaskan konsep dan cara pendidikan yang sepatutnya dilalui oleh manusia kepada keadaan yang lebih baik. Firman Allah yang bermaksud:
“Dan kami tiadalah menurunkan kepadamu al-kitab (Al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” ( An Nahl : 64 )

Dalam konteks ini, al-Jamali (1972) menyatakan bahawa matlamat pendidikan Al-Quran ialah untuk membina masyarakat yang bertaqwa, adil ,kasih sayang, belas kasihan, memelihara hubungan persaudaraan dan masyarakat yang bertolak ansur, bertanggungjawab, berfikiran terbuka, demokrasi, tidak zalim, tidak sombong dan masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan Al-Quran. Oleh itu, setiap pendidikan hendaklah dimulakan dengan Al-Quran kerana ia menjadi asas kepada pendidikan keseluruhannya.

Nahlawi (1985) menegaskan bahawa matlamat terpenting Al-Quran ialah mendidik manusia supaya mengabdikan dirinya kepada Allah (swt). Untuk ini, Al-Quran menggariskan matlamat yang antara lainnya :
1. Mendidik akal supaya berfikir dan mengambil pengiktibaran.
2. Pendidikan akhlak supaya manusia beristiqamah dengannya, tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatnya.
3. Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk hati dan halus perasaanya.

Firman Allah yang bermaksud :
“Belumlah datang bagi orang-orang yang beriman, supaya tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasiq”. (Al-Quran, Al-Hadid : 16)

HADIS SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

Hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua selepas Al-Quran. Kewajipan berpegang kepada hadis datangnya daripada Al-Quran dan sunnah. Oleh kerana itu, ijmak ulama mewajibkan berpegang dengan hadis merupakan perkara agama yang mesti diketahui, sama seperti beriman kepada Allah dan Rasul. Oleh itu, orang yang mengingkari kebenaran as sunnah bererti dia telah mengingkari sebahagian dari al quraan yang membawa kepada tidak beriman dengan Al-Quran itu sendiri.(Huda Muhsin 1988).

Engku Ibrahim dan Abdul Ghani (1987) menyatakan bahawa kepentingan sunnah dalam Islam tidak boleh dinafikan, kerana sunnah dapat memandu manusia ke jalan kebenaran dan keselamatan dunia dan akhirat. Sunnah dapat dijadikan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran yang wajib diikuti oleh umat Islam. Sunnah juga merupakan media dakwah ke jalan Allah.

ASAS PENDIDIKAN ISLAM

Oleh kerana pendidikan Islam bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis, maka asas pokok kepada pendidikan Islam berteraskan kepada akidah, ibadat dan akhlak.

Asas Akidah

Pendidikan Islam dibina berasaskan akidah Islam, iaitu akidah yang menyemaikan keyakinan kepada wujudnya Allah, menjelas dan menyatakan kepada muslimin tentang Rukun Iman yang menjadi teras kepada akidah yang sahih.

Muhammad Baisar (1973) menegaskan bahawa akidah yang sahih ialah akidah yang disampaikan kepada manusia yang bersumberkan kepada wahyu yang datang dari Allah sama ada tentang iktikad, perundangan dan akhlak. Akidah inilah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk agama yang sebenar. Akidah inilah yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam yang dapat membezakan antara benar dan salah. Firman Allah yang bermaksud :
“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan mencegah dari melakukan kemungkaran serta kamu pula beriman kepada Allah”. (Al-Quran, Ali Imran : 110)

Al – Bazz (1986) mentakrifkan akidah yang sahih sebagai segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam yang sesuai dengan dalil syarak, berasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ia diterima oleh Allah dan merupakan kemuncak dan asas pegangan hidup muslim.

Akidah Islam yang menjadi asas kepada pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang beramal, istiqamah, ikhlas dan akhirnya manusia yang dapat membezakan antara baik dan buruk, antara petunjuk dan sesat antara hak dan batil dan antara iman dan kufur. Ia membuat pilihan berteraskan akal yang dipandu oleh ilmu dan seterusnya ia dapat menangkis segala cabaran hidup di dunia dan di akhirat.

Asas Ibadat

Beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama dalam hidup ini. Menyembah Allah bererti memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata dengan menjalani dan mengatur segala aspek kehidupan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individu sebagai hambaNya mahupun dalam hubungan sesama manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk menghasilkan tujuan hidup ini, satu daripada asas yang ditekankan dalam pendidikan Islam ialah asas ibadat, samada ianya berupa ibadat khusus ataupun ibadat umum. Firman Allah yang bermaksud :
“Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Ku.” (Al-Zaitun :56)

Asas Akhlak

Miqdad Yakhin mentakrifkan akhlak ialah prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk merialisasi ketertiban dalam pelakuan dan membatasi (bentuk) hubungan dengan orang lain sehingga mencapai matlamat kewujudan di dunia dengan cara yang paling sempurna. Mohd. Jawad Ridha (1972) pula menyatakan, akhlak ialah sifat terpuji yang sepatutnya di miliki oleh setiap orang. Sesebuah masyarakat tidak akan maju sekiranya ia tidak memiliki akhlak yang terpuji, kerana akhlak yang terpuji bermatlamat mendidik manusia kearah mencapai kemajuan dalam kehidupan.

Demikianlah pengertian akhlak dan ilmu akhlak yang menjadi asas kepada pendidikan Islam. Ia mempunyai matlamat untuk melahirkan insan yang berkeperibadian dan berwibawa tinggi sesuai dengan keperibadian Islam itu sendiri. Ia uga berhasrat untuk membentuk kesempurnaan diri manusia sehingga mencapai keindahan nafsani yang kekal abadi. Dalam konteks ini, al-Ibrasyi (1969) menyatakan bahawa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Puncak akhlak yang mulia merupakan sasaran murni dari segala pendidikan. Firman Allah yang bermaksud :
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasullullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang – orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan keselamatan di hari kiamat dan banyak menyebut Allah”. (Al- Azhab: 21)
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sesungguhnya diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak. ”

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Mohd. Attiah Al-Ibrashi (1969) menyatakan bahawa matlamt pendidikan Islam adalah:
“Bertaqarrub kepada Allah, bukan untuk menjadi pemimpim bermegah – megah dan berlumba- lumba”.
Manakala Ibn Khaldun pula menyatakan:
“Sebenarnya pendidikan Islam mempunyai dua tujuan iaitu tujuan keagamaan, maksudnya beramal untuk akhirat sehingga seseorang itu menemui Tuhannya setelah selesai menunaikan hak-hak Allah yang di wajibkan ke atasnya. Kedua, tujuan Ilmiah yang bersifat keduniaan iaitu apa yang di ungkapkan oleh pendidikan moden dengan tujuan kemunafaatan atau persediaan untuk hidup.”

Abdul Kadir Ahmad (1980) menyatakan bahawa matlamat pendidikan Islam ialah untuk melahirkan individu yang salih dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kerhidupan di dunia untuk melahirkan individu yang beramal dengan amalan-amalan Islam supaya mencapai kebahagiaan di akhirat.

Hassan Langgulung (1986) menyatakan bahawa tujuan pendidikan Islam, sebagai alat untuk menentukan haluan pendidikan yang dapat dillihat melalui tiga peringkat iaitu tujuan khas, tujuan am dan tujuan akhir. Apabila digunakan dalam kurikulum, ketiga-tiga peringkat ini mencakupi aspek tertentu pada tujuan tersebut. Peringkat-peringkat tujuannya adalah seperti berikut :
1. Murid-murid akan menguasai prinsip-prinsip ilmu tersebut (tujuan khas)
2. Murid-murid sanggup berfikir secara kritis (tujuan am)
3. Murid-murid akan mencapai perwujudan diri ( tujuan akhir).
Ringkasnya, pendidikan Islam menjurus kepada pembentukan insan yang salih yang dapat memenuhi segala tugasnya di bumi sebagai khalifah Allah yang dapat melaksanakan tugas beribadat kepadaNya berdasarkan ciri-ciri berikut:
1. Fitrah : Hakikatsemula jadi manusia yang baik, bersih dari dosa
2. Roh : Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain.
3. Kebebasan kemahuan : Dapat menerima dengan kemahuannya sendiri amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain.
4. Akal : Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

SIFAT-SIFAT GURU PENDIDIKAN ISLAM

Menurut Abd.Halim Muhammadi (1991) diantara sifat-sifat terpuji yang sewajarnya dimiliki oleh guru pendidikan Islam ialah,
a. Zuhud iaitu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran bukan kerana balasan kebendaan atau penghormatan masyarakat tetapi kerana mencari keredhaan Allah.
b. Kebersihan Diri iaitu bersih jiwanya daripada segala kekotoran adat dan syarak dan berperibadi tinggi tidak bersifat angkuh,riak,hasad,pemarah dan lain-lain.
c. Ada Kehebatan dan Kehormatan Diri iaitu mempunyai sifat rendah diri, serta pandai melayai hati orang lain dalam pergaulan. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan peribadi dan maruahnya sebagai seorang guru, samada dari segi pakaian,perbuatan atau percakapan.
d. Bersifat Kebapaan atau Keibuan iaitu mempunyai perasaan kasih kepada setiap anak didiknya sebagaimana ia mengasihi anaknya sendiri.
e. Memahami Tabiat Muridnya iaitu memahami dengan jelas latar belakang dan kemampuan muridnya.supaya guru dapat menyesuaikan bahan dan cara penyampaian.
Bagi Abdullah Ishak (1989 ) diantara sifat-sifat guru yang baik ialah,
a . Memiliki ilmu dan Qaedah Pengajaran yang berbagai.
b . Mempunyai ketokohan, berkeperibadian dan berkewibawaan.sebagai seorang guru.
c . Memberi ilmu semata-mata kerana Allah.
d . Kebijaksanaan dan kematangan
e . Bersifat kasih sayang, pemaaf, bertaqwa dan bertanggungjawab

CIRI-CIRI GURU YANG BAIK.

Abdul Kipli (1994) menyenaraikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru yang baik dan berkesan pengajarannya;
a. Bersemangat dan Berkeyakinan.: Pantulan suara yang jelas,lantang dan bersemangat dibantu oleh gerak geri yang menarik perhatian pelajar.
b. Bersifat Cemerlang.: Sentiasa gigih berusaha untuk mencapai kecemerlangan diri dan sekolah.
c. Keupayaan Memimpin.: Perlu sentiasa menunjukkan kebolehan dan kemampuan sebagai seorang pemimpin untuk mengarah dan mengawal suasana pengajaran dan pembelajaran sepanjang masa.
d. Kaedah Pengajaran.: Mudah menerima dan menghayati serta boleh mengaplikasikan P & P yang berkesan dalam suasana kehidupan seharian.
e. Peka : Memahami dan menghayati keseluruhan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas serta berupaya menilai kemampuan dan kelemahan murid.

Menurut Yaakub Isa (1994) ciri-ciri guru yang baik berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Frank W. Hart dalam kajiannya pada tahun 1934 di Amerika iaitu
1. Sentiasa memberi bantuan dalam kerja-kerja sekolah
2. Periang, gembira, berperawakan menarik dan mempunyai sifat jenaka dan boleh menerima jenaka
3. Berperikemanusiaan, mesra, pengasih dan bersikap sebahagian daripada kami.
4. Berminat dan memahami sikap murid-murid
5. Boleh menjadikan kerja di sekolah seronok
6. Tegas tetapi dihormati dan adil
7. Tidak panas baran, pendendam, merungut atau memerli.
8. Kaedah pengajarannya mudah difahami oleh murid
9. Berkeperibadian yang menyenangkan

SIFAT-SIFAT GURU YANG DISUKAI OLEH MURID

Sebagai pembimbing atau pemimpin yang berkesan, seseorang guru perlu menunjukkan sifat-sifat tertentu lebih-lebih lagi sifat yang digemari oleh murid-murid yang akan menjadi rangsangan untuk memudahkan guru memberi pengajaran yang berkesan, menurut Atan Long (1993) antara sifat-sifat tersebut ialah
1. Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat.
2. Badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik.
3. Mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.
4. Mempunyai sifat kreatif, imaginasi dan berdaya saing.
5. Mempunyai suara dan tingkah laku yang beradab.
6. Bertatatertib, bertimbang rasa, sabar, jujur, ikhlas dan tegas.
7. Menepati masa dan berkebolehan mengurus.
8. Mempunyai sifat yang positif dan menggalakkkan.
9. Memberi bimbingan yang demokratik.
10. Sentiasa menjaga profesionalisme perguruan.

SIFAT-SIFAT GURU YANG TIDAK BAIK

1. Garang, membebel, tidak pernah senyum, suka memerli dan mudah hilang sabar.
2. Tidak membantu kerja-kerja sekolah dan tidak menerangkan pelajaran dan tugasan dengan jelas serta bekerja tanpa perancangan.
3. Berat sebelah, pilih kasih dan menyukai pelajar tertentu.
4. Sombong, angkuh dan susah menerima pandangan orang lain.
5. Tiada pendirian, keras kepala, tidak bertimbang rasa dan bersifat terlalu tegas.
6. Tidak memberikan perhatian terhadap perasaan murid, memalukan murid dihadapan teman sekelas dan memanjangkan masa pembelajaran.
7. Tidak adil dalam pemberian markah ujian dan peperiksaan.
8. Tidak berminat mengenali latar belakang murid.
9. Pemberian tugasan dan kerja rumah tanpa sewajarnya.

GURU YANG EFEKTIF MENURUT IMAM GHAZALI

Al-Ghazali telah memberikan lapan ciri-ciri guru yang efektif, merangkumi aspek kualiti dan tugas seorang guru yang cemerlang.
1. Mempunyai rasa simpati kepada murid dan menganggap serta melayani mereka sebagaimana anaknya sendiri.
2. Mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad dan tidak meminta imbuhan atas perkhidmatan yang diberinya.
3. Tidak menasihati atau membenarkan muridnya melaksanakan sesuatu tugas kecuali dia (guru) benar-benar terlatih dan berpengatahuan tentang perkara tersebut.
4. Menasihati murid-muridnya supaya meninggalkan kelakuan buruk secara lembut, bukannya dengan memarahi mereka.
5. Tidak sekali-kali merendah-rendahkan disiplin ilmu yang lain dihadapan murid-muridnya.
6. Hadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pemahaman murid dan tidak sekali-kali memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan.
7. Menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami, jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid khususnya murid yang kurang pintar.

PENUTUP

Sesungguhnya guru adalah sebagai pendukung, pencorak, pembentuk dan pembina generasi di hari muka. Dengan bebanan tugas seharian yang semakin bertambah dan rumit pada masa kini, bidang kerjaya guru merupakan satu bidang yang amat mencabar. Namun demikian, kita masih mempunyai rakan dan panduan dari Allah s.w.t untuk memohon bantuan dan pertolongan kerana kerjaya perguruan adalah media dakwah untuk terus memertabatkan nilai kemuliaan manusia .

BOLL

KEPIMPINAN _PEDAGOGI 02 APRIL 2011

KEPIMPINAN – 02 April 2011 (Sabtu)

Definisi

Proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu yang dirancangkan.

Menurut Teuku Iskandar (1989), kepimpinan sebagai keupayaan untuk memimpin

Stoghill (1959) kepimpinan ialah yang boleh mempengaruhi orang atau boleh mempengaruhi aktiviti kumpulan

Fiedler (1967) kepimpinan ialah satu corak tingkahlaku mengarah, menyelaras keraja dan aktiviti kumpulan.

Dari segi Islam

Pemimpin ialah orang yang memandu dan mengajak orang lain menuju kebahagiaan melalui jalan yang diredhai oleh Allah dengan membuat segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang di larang

KONSEP KEPIMPINAN DALAM ISLAM

Bukanlah suatu kedudukayang boleh dianggap istimewa atau perlu direbut-rebut kerana ia sebenarnya lebih berat bersifat amanah.

Rasulullah pernah mengingatkan Abu Dzar Al Ghifiri yang memohon diberi suatu jawatan mentadbir wilayah Islam dalam sabdanya:

Maksudnya:
Sesungguhnya kepimpinan itu adalah suatu amanah, pada hari kiamat ia muoakan kehinaan dan oenyesalana kecuali bagi mereka yang menunaikan amanahnya dengan semourna seoerti yang telah dipertanggungjawabkan,

Kepimpinan Islam merujuk kepada kepimpinan Nabi Muhammad – Pimpinan melalui contoh tauladan – Dengan melakukan sesuatu lebih baik daripada orang lain –

Contoh : Baginda menyuruh orang sembahyang lima kali sehari, sedangkan baginda sendiri berbuat lebih dari itu.

Kejayaan kepimpinan Rsulullah disokong sekurang-kurangnya oleh empat pkara penting

1. Amalan memimpin secara praktikal, tidak cuma bercakap
– Baginda tidak hanya memerintah orang lain berbuat sesuatu tetapi baginda sendiri melakukannya untuk dicontohi.

2. Pegangan kuat kepada prinsip keadilan
– Kepentingan orang dipimpin lebih diutamakan.

3. Kebijaksanaan menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut keadaan, iaitu cara individu atau kelompok.

4. Ketiadaan benteng pemisah antara baginda dengan orang yang dipimpin.
– Suasana kekeluargaan dan persaudaraan lebih diutamakan sehingga oerhubungan tidak menjadi terlalu formal.

CIRI-CIRI KEPIMPINAN ISLAM

1. Mempunyai matlamat kepimoinan, umumnya adalah untuk:
– Mendapatkan keredhaan Allah
– Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
– Menegakkan makruf dan meninggalkan mungkar
– Meneggakkan keamanan dan mewujudkan kemakmuran
– Mengangkat martabat manusia dan menuju ke arah kesempurnaan akhlak
– Mewujudkan kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong ke arah kebaikan dan ketaqwaan.

2. Kepimpinan yang berakhlak
– Sebagaimana sifat yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad:
– Siddiq
– Fatanah
– Tabligh
– Amanah

Sifat Rasulullah
– Beriman
– Istiqamah
– Adil
– Sabar
– Tabah
– Tidak Takabbur
– Bertawakal

3. Menjadikan kepimpinan Rasulullah sebagai contoh dan tauladan

4. Kepimpinan yang berwibawa.
– Menurut Prof Omar Al Toumi Al Syibani sifat dan ciri seorang guru hendaklah merangkumi:

A- Sifat Rohaniah
1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna

2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para rasul

3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain

Sifat-sifat akhlak
1. Benar dan jujur
2. Menepati janji
3. Amanah
4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan
5. Merendah diri
6. Sabar, tabah dan cekal
7. Hilm, pemaaf dan toleransi
8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah

Sifat mental, kejiwaan dan jasmani

A. Sifat Mental
a. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial)
b. Menguasai mata pelajaran takhassus
c. Luas pengetahuan am
d. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat
e. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid
f. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian

B. Sifat kejiwaan
a. Sifat tentang dan emosi yang mantap
b. Optimistik dalam hidup, penuh harapan kepada Allah dan tentang jiwa bila mengingatiNya
c. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat
d. Brsifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan
e. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat.

C. Sifat Jasmani / Fizikal
a. Berperwatakan tampan, kemas dan bersih
b. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit

H.M Jaya

Interaksi – Pedagogi

BAGAIMANA MEMBENTUK INTERAKSI DI BILIK DARJAH
1. Gaya kepimpinan guru
Untuk membentuk interaksi yang berkesan.

Gaya pengurusan dan kepimpinan demokratik perlu diamalkan.

i. Boleh mewujudkan interaksi dua hala yang sihat, mesra dan harmonis di antara guru dan murid, dan di antara murid dengan nurid.
ii. Mengurangkan rasa tegang di kalangan murid.
iii. Sentiasa mendorong murid untuk bersoal jawab, mengeluarkan pendapat mereka
iv. Berinteraksi di antara satu sama lain
v. Melibatkan diri secara aktif di dalam aktiviti kumpulan yang di rancangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Strategi pengajaran dan pembelajaran
• Terdapat beberapa pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang kesan secara langsungnya ialah menggalakkan dan memerlukan murid berinteraksi
• Di antara kaedah-kaedahnya ialah kaedah kumpulan, seperti pembelajaran koperatif, perbincangan , sumbangsaran dan laian-lain.
• Strategi yang :
 Berpusatkan murid
 Banyak menggunakan teknik menyoal
 Banyak aktiviti kumpulan

Boleh mumbuka peluang untuk murid berinteraksi

• Proses berinteraksi yang betul perlu diajar oleh guru supaya:
 Wujud interaksi yang sihat
 Murid tahu cara menyuarakan pendapat, mengkritik dan
 Murid mengetahui cara menjadi pendengar yang baik
3. Mewujudkan suasana yang kondusif
o Cara penyusunan perabot dalam bilik darjah boleh mempengaruhi cara interaksi di dalam bilik darjah.
o Susun atur kerusi meja secara traditional tidak dapat meningkatkan interaksi murid dengan guru, begitu juga di antara murid dengan murid.
o Interaksi pelajar boleh diwujudkan melalui:
i. Susun atur meja dan perabot yang baik iaitu cara mudah alih yang membolehkan murid duduk dalam kumpulan menghadap satu sama lain ketika kumpulan diperlukan.
ii. Suasana dalam bilik darjah yang ceria, penuh dengan maklumat, bersih, kemas, teratur dan selesa
iii. Melalui gambar, penulisan-penulisan, poster, carta juga murid secara tidak langsung berhubung dengan guru.

o Suasana yang kondusif terhadap interaksi juga boleh diwujudkan melalui:

Contoh tauladan daripada guru-guru, dan kakitangan sokongan sekolah

Dengan cara:
 Mengamalkan sikap keterbukaan
 Saling menghormati
 Berkomunikasi dengan baik

4. Reach Out
• Tidak semua individu sanggup atau berkebolahan untuk berinteraksi dengan orang lain.
Oleh kerana itu memerlukan

Guru untuk mengamalkan sikap reach out iaitu pergi kepada murid-murid tersebut untuk melatih dan mendorong mereka untuk bekerjasama.
• Guru perlu menyedari akan pelbagaian di dalam diri setiap muridnya.Dimana terdapat murid yang pemalu, pendiam dan sentiasa menarik diri.

Guru perlu meningkatkan atau sentiasa berinteraksi di dalam atau diluar bilik darjah
5. Penggunaan alat bantu mengajar
• Alat bantu mengajar yang digunakan dengan berkesan:
 Mempercepatkan kefahanman murid
 Ia juga akan mencungkil minat dan naluri ingin tahu murid.

Murid lebih cenderung untuk bertanya dan mengambil yang aktif

Interaksi di antara guru dengan murid memang akan terdorong

KOMUNIKASI
DEFINISI KOMUNIKASI
 Mengadakan perhubungan ( bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dan lain-lain (kamus dewan)
 Menurut highet, komunikasi ialah pemancaran maklumat atau idea daripada pemikiran orang yang pemikiran orang lain
 Satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat(mesej)di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima
 Abram(1986)komunikasi adalah proses berterusan yang melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan ada maklum balas di antara kedua-duanya

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
1. KOMUNIKASI SECARA LISAN
• Melibatkan proses pemindahan maklumat atau idea secara lisan daripada seseorang indivudu kepada seseorang indivudu atau sekumpulan pendengar.
• Di dalam bilik darjah guru biasanya memainkan peranan sebagai penyampai maklumat dan murid-murid sebagai pendengar atau penerima maklumat.

Guru berkomunikasi secara lisan

Untuk membantu penguasaan dan pemahaman pengetahuan ,kemahiran, prosedur dan sikap dalam bilik darjah

Dikatakan berkesan apabila maklumat atau idea diterima oleh murid-murid dengan jelas dan mudah di fahami.

Suara guru hendaklah jelas, kuat dan lantang

Perkataan-perkataan yang digunakan hendaklah ringkas dan mudah difahami oleh murid-murid

2. Komunikasi secara bukan lisan
 Komunikasi secara bukan lisan ialah penyampaian mesej melalui gerak isyarat, seperti tangan, gerak kepala, mimik muka, senyuman dan sebagainya.
 Senyuman guru boleh bertujuan memberi peneguhan terhadap jawapan pelajar yang betul.
 Angukkan kepala menunjukkan guru setuju terhadap pendangan atau jawapan pelajar yang betul

KEPENTINGAN KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH
1. Sebagai saluran penyelesaian konflik didalam bilik darjah
2. Memberi ruang melahirkan pendangan dan pendapat
3. Dapat mewujudkan pengaliran maklumat yang berkesan
4. Membolehkan guru mendapat maklum balas mengenai perkembangan yang berlaku di dalam bilik darjah
5. Membantu perkembangan kreativiti bilik darjah
6. Dapat membina pelbagai kemahiran dan perkembangan pelajar
7. Dapat membantu meningkatkan kecakapan pengurusan
8. Mencorakkan kemahiran dan kecakapan pengajaran guru
9. Komunikasi yang cekap dan berkesan dapat meningkatkan mutu pengajaran guru.

Gangguan komunikasi dan cara mengatasinya
1. Kebisingan.
 Kebisingan adalah factor utama yang mengurangkan keberkesanan proses komunikasi.
 Kebising yang kuat, menyukarkan guru dalam menyampaikan pelajaran supaya jelas didengar oleh murid-murid.
Cara mengatasi:
 Guru hendaklah menggunakan komunikasi bukan lisan dan menunggu murid-murid berhenti membuat bising sebelum meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
2. Kurang pengalaman mengajar
 Guru yang kurang pengalaman mengajar mungkin akan dipandang rendah oleh muridnya,

Ini boleh menjejaskan komunikasi berkesan berlaku.

Cara mengatasi :
i. Melalui pembacaan.
ii. Mengikuti kursus dalam perkhidmatan.
iii. Mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar daripada guru yang berpengalaman.

3. Hubungan guru – murid yang kurang baik atau kurang mesra.

 Ini mungkin disebabkan cara guru mengawal disiplin muridnya dengan cara kuku besi.
 Murid sentiasa merasa bimbang, takut dan gelisah,
 Dan interaksi dua hala di antara guru dengan murid tidak dapat diwujudkan.

Cara mengatasi:
 Guru menukar corak pengurusan kepada kepimpinan demokratik.
 Perhubungan guru dengan murid akan bertambah baik dan mesra.
 Komunikasi berkesan akan berlaku.

4. Emosi yang kurang baik.

Marah, kecewa , bosan, gelisah

Boleh mengganggu keberkesanan prosess komunikasi.

Cara mengatasi:

 Guru hendaklah menyampaikan pelajaran dengan cara yang menarik yang boleh menimbulkan minat murid untuk belajar.

 Gunakan kaedah seperti, kaedah kumpulan, kaedah main, kaedah bercerita adalah sesuai digunakan.

5. Suasana bilik darjah yang kurang kondusif.

Boleh menjejaskan komunikasi berkesan berlaku.

Cara mengatasi:

Bilik darjah

i. Dilengkapi dengan kerusi meja yang disusun dengan ruang yang selesa serta cukup untuk bergerak,

ii. Tingkap dan pintu dibuka untuk membolehkan cahaya dan udara masuk dan beredar.

iii. Kebersihan dan keindahan bilik darjah juga boleh menimbulkan perasaan selesa dan gembira.

Masalah-masalah komunikasi dalam bilik darjah.

1. Kritikan
 Guru yang sentiasa mengkritik murid boleh menimbulkan halangan kepada komunikasi.
 Kritikan guru akan menyebabkan murid-murid untuk memilih dengan mendiamkan diri sahaja.

2. Melebal murid
 Guru yang melebal murid dengan pelbagai nama seperti ‘si malas’, ‘kaki ponteng’ dan sebagainya memang menimbulkan satu halangan kepada komunikasi.

 Murid akan lebih selamat jika mereka tidak bercakap.

3. Memberi Arahan
 Arahan yang diberi guru dengan cara memaksa murid untuk membuat sesuatu tugasan boleh menghalang komunikasi

4. Ancaman
 Guru yang mengancam murid-murid dengan memberi berbagai-bagi amaran jika tidak menyiapkan sesuatu tugasan, tidak akan menggalakkan komunikasi terbuka

5. Memek muka
 Memek muka guru yang serius atau kelihatan marah akan menakutkan murid untuk bertanya atau memberi jawapan.

 Guru yang sentiasa bermasam muka tidak boleh mengharapkan penyertaan kelas yang baik.

6. Kekurangan perhatian
 Guru yang sentiasa duduk di mejanya dan kurang menunjukkan perhatian yang baik terhadap jawapan murid secara tidak langsung mewujudkan halangan kepada komunikasi.

7. Bahasa
 Guru yang menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh murid-murid boleh menyebabkan komunikasi efektif tidak berlaku

8. Kelajuan

 Guru yang bertukar dengan kadar yang laju sukar difahami oleh murid dan murid juga tidak dapat mengikuti logic penerangan yang diberi guru.
 Guru seperti ini tidak peka kepada maklum balas daripada murid-muridnya

9. Kekurangan persediaan

 Persediaan yang kurang rapi boleh menyebabkan kekeliruan ketika penyampaian pelajaran dijalankan.

 Idea-idea tidak tersusun mengikut prinsip seperti senang kepada susah, dari yang diketahui kepada yang belum diketahui.

 Keadaan ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas, dalam hal ini komunikasi berkesan tidak berlaku.

10. Aktiviti pembelajaran kurang menarik
 Jika aktiviti pembelajaran yang disediakan guru yang kurang menarik, membosankan, murid-murid

Cara-cara mengatasi masalah komunikasi dalam bilik darjah

1. Pastikan keadaan bilik darjah senyap ketika guru menyampaikan pelajaran.
 Ini membolehkan setiap murid mendengar dengan mudah serta jelas. Selepas itu barulah murid-murid digalakkan untuk bertanya.

2. Elakkan daripada mengkritik idea murid yang kurang tepat.
 Cuba baiki jawapan yang dianggap kurang sesuai.

3. Elakkan daripada melabel murid dengan kata-kata berbentuk negative.
 Melalui cara ini, murid akan bertambah yakin untuk mengemukakan hujah-hujah.

4. Galakkan perundingan.
 Murid bertendesi untuk memberontak jika guru memberi arahan.

 Masalah komunikasi akan dapat diketepikan apabila murid-murid diajak berunding

5. Tunjukkan memek muka yang berseri ketika murid sedang cuba menjawab atau menyoal.
 Keadaan seperti ini mewujudkan suasana yang selesa bagi murid yang menyertai perbincangan.

6. Berikan perhatian penuh ketika murid sedang menjawab atau menyoal.
 Perhatian penuh guru akan mendorong murid untuk terus berinteraksi dengan guru.

7. Guru hendaklah bertutur dalam bahasa yang sesuai dengan kebolehan murid.
 Ini akan memudahkan pemahaman murid terhapad konsep-konsep yang disampaikan oleh guru.

8. Kadar pertuturan guru hendaklah sejajar dengan penguasaan bahasa murid-murid.
 Bagi murid-murid yang lemah, kadar pertuturan guru hendaklah dikurangkan.

Amalan komunikasi berkesan dalam bilik darjah

1. Guru hendaklah bersikap positif dan membentuk kepercayaan terhadap murid-murid. Kepercayaan seperti ini akan mendorong lagi komunikasi dua hala.

2. Guru hendaklah bersifat ramah dan mesra. Dalam keadaan yang mesra, murid-murid berasa selesa ketika hendak bertukar-tukar pendapat dengan gurunya.

3. Tunjukkan penghormatan terhadap pendapat atau pandang murid. Ini akan mendorong murid-murid mengemukakan hujah-hujah mereka.

4. Guru hendaklah berfungsi sebagai pendengar yang aktif.

Dia hendaklah mendengar masalah atau soalan yang dikemukan oleh murid.Dengan ini komunikasi dua hala adalah terjamin.

5. Tunjukkan memek muka yang berseri.
Kadaan ini akan menggalakkan penyertaan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Suasana yang mesra sentiasa menggalakkan komunikasi dua hala.

6. Gunakan bahasa yang mudah difahami.

Elakkan daripada istilah yang susah.

7. Guru hendaklah bertutur dengan jelas

Intonasi suara hendaklah berubah-ubah agar kebosanan tidak timbul

8. Idea penting dan aspek-aspek utama isi pelajaran hendaklah tegaskan.

Amalan ini akan memudahkan pemahaman murid-murid

9. Guru hendaklah bersemangat tinggi dalam penyampaiannya.

 Komunikasi berkesan memerlukan kegiatan fizikal dan lisan yang aktif.

 Dengan cara ini, minat dan perhatian murid akan dapat ditimbulkan.

10. Gunakan pergerakan fizikal, gerak isyarat dan memek muka ketika menjelaskan sesuatu.

Cara ini akan memudahkan pemahaman murid di samping menimbulkam minat.

11. Kekalkan kontak mata dengan murid-murid.

Ketika member penjelasan, guru hendaklah menghala ke arah murid dan bukan ke papan hitam.

Arah pandangan guru hendaklah berubah dan bukan ditumpukan pada sekelompok murid sahaja.

12. Galakan murid memberi idea atau pandangan

Penglibatan aktif murid dalam pengajaran dan pembelajaran akan menjamin keberkesanan komunikasi dalam bilik darjah

13. Ketika berinteraksi, gunakan nama murid.

Sebutkan nama seperti “ahmad”, “ah seng” atau “devi” dan bukan “kamu” atau “awak”

Murid-murid akan berasa mereka dihormati
Kesimpulan

Perhubungan atau kemunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra, lemah lembut , kasih saying , hormat menghormati , sabar dan berdisiplin.

Rasulullah s.a.w bersabda:

“ Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami” (Riwayat Al- Bukhari )

“sesungguhnya allah menyukai sikap berlemah lembut dalam semua hal.”( Riwayat Al-Bukhari)

“tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam suatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenangi.”( Riwayat Al-Tabarani)

MD RIJAL – 10DT 054 (Sy)