Nota Perkuliahan M1-M7

Minggu 1 Tajuk : Pengenalan, Konsep dan definisi Kurikulum.

 

 • Kurikulum bahasa latin bermaksud padang lumba kuda, jejak daripada permulaan hingga garisan penamat, jurusan, menjalankan kursus.  Konteks pendidikan : laluan dari satu peringkat ke satu peringkat
 • Satu kursus pengajian atau rancangan pendidikan untuk sekolah, kolej dan university untuk mecapai matlamat pendidikan
 • Satu bidang yang luas dan sumabngan kepada tamadun manusia.
 • Kurikulum boleh dibahagi dua : Sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran / kegiaran luar bilik darjah.
 • Satu reka bentuk perancangan sesuatu institusi dan pempunyai engertian yang luas.
 • Hass (1987) seluruh pengalaman yang diperolehi oleh individu dalam suatu program pendidikan.
  • Perinciannya : Kurikulum satu perancangan, rancangan yang ada objektif serta perlabgai teori, rancangan pengajaran guru yang mempunyai pengaruh yang besar kepada pelajar.  Kurikulum merupakan pengalaman pelajar hasil daripada program pendidikan.  Peranan guru amat penting dalam kurikulum.
  • Pratt (1980) program bertulis secara sistematik mengandungi : matlamat, rancangan aktiviti, tujuan, kandungan.
  • Sehubert (1986), kurikulum yang lengkap mengandungi : kandungan isi pelajaran, program aktiviti, hasil pembelajaran, penghasilan budaya, pengalaman, konsep yang perlu dipelajari.  Satu agenda untuk rombak masyarakat, menjalankan satu kursus.
  • Goodlad dan Su (1992)  kurikulum adalah satu perancangan bagi sesuatu institusi dan peluang belajar, satu alat perubahan tingkah laku pelajar.
  • Ada 3 Klasifikasi kurikulum : Program dirancang di sekolah.  Program praktikal dalam kelas.  Pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu.
  • Ada unsur domain dalam kurikulum, Kongnitif, afektif, psikomoto (Bellack dan Kliebard, 1977)
  • Perancangan pembelajaran (Taba, 1962)
  • Kurikulum : mengambarkan kandungan , tujuan dan situasi pembelajaran.
  • Teori kurikulum : rangkaian sistematik menghubungkan kurikulum dengan kaedah pembelajaran.
  • Perubahan dalam bidang pendidikan menyebabkan berlaku perubahan dalam pembelajaran.
  • Kurikulum sebagai pengalaman : All of the rxperince children have under the guidance of teacher.
  • Laporan Jawatankuasa cabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979.  Segala pendidikan sesebuah institusi pendidikan.  Kurikulum sekolah : Akademik dan pengajaran.  Rancangan pendidikan.

 

 

 

Konsep Kurikulum : Menurut ahli kurikulum dan pakar pendidikan

 • Dokumen bertulis ada kursus pengajaran (Objektif, isi, pengalaman pembelajaran, kaedah dsb.
 • Dikaitkan dengan isi kandungan.
 • Mata pelajaran yang diajar di sekolah
 • Pengalaman pembelajaran terancang.  Peluang pelajar mengecap pengalaman.
 • Dikait dengan pengalaman tersirat dan nilai murine.
 • Siri hasil pembelajaran yang berstruktur dalam bilik darjah.
 •  Pelan tindakan bertulis.
 • Melewati pendidikan dan kurikulum modern.  Tidak sesifik, sederhana dan terbuka.
 • Definisi kurikulum perlu diperluaskan.

Rumusan  : Difinisi bergantung pengetahuan dan bagaimana ia dilaksanakan.

Maksud perkembangan kurikulum: perancangan peluang atau kesempatan pembelajaran bertujuan melahir perubahanb dalam pemikiran kelakuan pelajar dan mengukur sejauhmanakah perubahan.  Konteks sekarang, kurikulum sekolah, kolej, university perlu berubah-ubah.

Zaman awal : Yunani (Intelek dan Rohani) Rom yahudi dan Cina (falsafah, sasteri, ugama teknikal, volkasional dsb)

Zaman pertengahan : Di sepanyol dan Universiti di Cordova, England (Oxord Cam (Tertinggal)

Zaman kurun ke 18-19 : Parsi, Rusia, Amerika Syarikat, Eropah, Amerika Latin,Jepun.  Lahir persekolah dan university yang majau.

Abad ke 20 dan alaf baru : system pendidikan yang progresif (John Dewey, maria Montessori).  Utama tumpuan keperluan kanakkanak: manusaia maju, kurikulum perlu berubah, 1917 Russia maju sekali.  Lancar setelit bumi rekaan pertama….

 

TAJUK 2 : FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAAN KURIKULUM SEKOLAH (UMUM)

 • Objektif
 • Isi pelajaran dalam sesuatu tajuk
 • Pengalaman murid
 • Keupayaan / kemahiran / pengajaran guru
 • Kemudahan sekolah
 • Jumlah Masa
 • Jenis peperiksaan / penilian
 • Buku teks
 • Sikap dan kehendak masyarakat
 • Kehendak Negara (Mohad Salleh Lebar / Perkembangan dan Haluan Kurikulum 1995)

Semua factor penting bagi memanfaat kepada murid dan mengingkat mutu pendidikan Negara.  Kemajuan Negara …….

Lain-lain factor :

 • Ideologi, penentuan masyarakat dan arah tuju.
 • Undang-undang : sebelum dilulus mesti masuk parlimen / undang-undang  / pengajaian tinggi.  Contoh : Pendidikan Seks, perlu dibentang di Parlimen.  Sesuai atau tidak.  Guru yang mengajar : ada peraturan / ada kelayakan.  Sekolah swasta : Dapat kelulusan
 • Masa kurikulum dibentuk : Berasaskan keperluan psikologi dan kurikulum terancang.  Keperluan sebagai hasil pembelajaraan.  Kalau tidak tercapai hasil tidak guna kurikulum tersebut.  Kurikulum sebagai aktiviti….
 • Politik kurikulum : Siapa yang membuat kepuutusan / pelaksanaan.  Sekolah Bestari, Sekolah Elik, Sekolah bermasalah, Sekolah Cemerlang, Sekolah ulul-albab, sekolah/ Kurikulum Bestari.
 • Ekonomi, social, system nilai, ugama dan budaya.
  • Contoh : Di Brunei ada dua IPTA yang berdasarkan nilai dan ugama.  Banyak sekolah ugama.
  • IPT : Banyak membuat kurikulum selaras dengan lanjutan sekolah dan keperluan industry / ekonomi
  • Kehendak Industri :
   • Untuk kurikulum sekolah :
    • Objektif kurikulum
    • Jenis kurikulum
    • Isi kurikulum
    • Pengajaran dan pembelajaran
    • Penilian
    • Objektif kurikulum
     • Kebanyakan obejektif kurikulum termasuk ugama ialah:
      • Potensi murid, insan seimbang, timbang rasa
      • Unsur intelek jasmani, emosi, rohani, intelek
      • Nilai murni merentas kurikulum
      • Lahir individu kreatif dan inovatif
      • Rakyat maju, berugama, taat kepada sultan / Negara ada wawasan, bijak, Negara zikir (Contoh Brunei)
      • SPN 21 tidak pinggir ugama
      • Pendidikan sepanjang hayat
 • Guru : Perlu memberi tahu kepada Murid.

TAJUK 3 : FAKTOR MEMPENGARUHI, INOVASI (PEMBAHARUAN) DAN REFORMASI KURIKULUM PELAJARAN UGAMA

1.    INOVASI

1.1.  Ciri akal manusia yang menjadi asas kemajuan dan kekuatan tamadun sesebuah Negara.  Inovasi boleh dilakukan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan

1.2.  Pembaharuan, modifikasi dan perubahan

1.3.  Tujuan membina tren baru

1.4.  Inovasi melalui set muafakat

1.5.  Inovasi memerlukan keupayaan mengatasi rintangan

1.6.  Perlu ada keinginan

1.7.  Memerlukan jangkaan keadaan masa depan

1.8.  Dua peringkat individu dan organisasi.

1.8.1.     Contoh – Sekolah balai / pondok ke sekolah ugama / madrasah

1.8.2.     Di Malaysia inovasi berbentuk reformatif, 1957 dari British ke dasar sendiri ( Madrasah Al Mashoor)

1.8.3.     Contoh Di Malaysia – Kurikulum model England Amerika sendiri.  Pembaharuan inovasi 1960 tertubuh Jabatan Pendidikan Negeri, 1980 – Pejabat Pendidikan Daerah, membina soalan sendiri, Pusat Kegiatan Guru.  1970 an, subjek sejarah Islam ada dalam subjek sejarah STPM.

1.8.4.     Tujuan Inovasi kurikulum ;

1.8.4.1.         TUJUAN INOVASI KURIKULUM – meningkatkan kualiti peengajaran dan kefahaman maurid dalam dalam pembelajaran.  Dilakukan secara perancangan strategi.

1.8.5.     FAKTOR :  Secara dasar sama dengan yang mempengaruh secara umum dan (Global semasa, keperluan merebut peluang, keperluan mengatasi halangan yang kurikulum ugama lebih banyak kepada kepentingan ugama, moral, akidah dan penghayatan.

2.    FAKTOR-FAKTOR LAIN

2.1.  Kehendak permintaan / raja / dasar

2.2.  Perubahan zaman : teknik pengajaran, metod, model pengajaran.

2.3.  Adanya idea, gagasan baru dari pemerintah, guru dan masyarakat untuk pembaharuan.

2.4.  Masalah pelaksanaan dengan tuntutan yang tidak sama.

2.5.  Keperluan pelajaran ugama di sekolah tidak sama degan kemajuan semasa.  Oleh itu mesti

2.6.  Adanya idea, gagasan baru dari pemerintah, guru dan masyarakat untuk

2.7.

2.8.  Kualiti pendidikan yang rendah taraf

2.9.  Kemajuan sekolah ugama tidak sama dengan sekolah

3.    HALANGAN DALAM INOVASI

3.1.  Peruntukan terhad

3.2.  Pertentangan pendapat semasa sendiri (team)

3.2.1.     Tidak faham inovasi dalam pelajaran ugama

3.3.  Konfik kuasa / pusat, jabatan, staf

3.4.  Tidak berkembang kerana tidak kerjasama

3.5.  Tidak percaya kepada inovasi baru

3.6.  Ingin mengekalkan tradisi lama / tradisional / konservatif.  Jadi inovasi lambat berjalan.

3.7.  Mencari keberkatan / sunnah nabi / mahu ikut stail lama.  Tidak faham erti ketamadunan.

3.8.  Kekurangan alat pengukuran menentukan pencapaian proses inovasi.

4.    MODEL INOVASI DI SEKOLAH

4.1.  Idea inovasi pendidikan

4.2.  Analisis dan selidik

4.3.  Strategi dan tindakan

4.4.  Pembentangan hasil bengkel

4.5.  Apresiasi (hebahan hasil seminar / laporan)

TAJUK 4 :  PENDEKATAN DALAM KURIKULUM

Bergantung kepada tujuan dan maksud.  Sebagai kaedah, teori dan teknik.  Negara kita banyak pendidikan formal.  Pelbagai pendekatan dalam pelaksanaan kurikulum.  Banyak Negara tumpuan kepada:

Tumpuan Perkara asas seperti :

Moral dan ugama.  Bahasa dan sastera, Matematik, Sejarah, Sains, keperluan individu (Kebolehan individu, pelbagai pilihan, peluang yang sama, perbezaan individu, pendidikan khas, pemulihan dan pengkayaan, kemampuan individu, bahan pengajaran, merangka strategi, pemantauan ke atas murid, organisasi semula penyusunan sekolah).

Contoh : Program  BAKA (Bacaan Kanak-Kanak), pembelajaran berbantu computer,

Tumpuan Aktiviti pembelajaran :  Langkah pengajaran, pendedahan, penglibatan, penerokaan pembelajaran, kerja lapangan, sekolah sebagai komuniti pembelajaran, pendidikan sepanjang hayat, peranan guru dalam bilik darjah.

Tumpuan Persekitaran :

Bergantung kepada majority Negara.  Kalau di Peranchis menolak kurikulum Islam.  Ada Negara ambil kita keperluan Islam.  Ubah masyarakat luat Bandar melalui perbanyak kurikulum pembangunan dan pertanian moden.

Tumpuan Sistem / Dasar pendidikan Negara :  Kurikulum yang sama contoh SPN 21.  Di Malaysia dahulu KBSR/KBSM

TAJUK 5 :  JENIS KURIKULUM

 • KURIKULUM RASMI
 • IDEAL
 • TERAS
 • KURIKULUM TERAS
 • AKTIVITI KURIKULUM TAMBAHAN (EXTRA CURRICULAT ACTICITES)
 • KURIKULUM TERSEMBUNYI

KURIKULUM RASMI DAN IDEAL

Dibentuk oleh sekolah, kementerian, kolej ean university.  Ia ada panduan  kurikulum ideal : Kurikulum bertulis yang diharap dapat dilaksanakan oleh guru dengan berkesan melalui.  Ia juga dianggap kurikulum formal.  Kemampuan bergantung kepada guru dan perasana sekolah.

TERAS

Merupakan kurikulum utama yang diguanakan olrh sesebuah institusi.  Kalau institusi berlandaskan ugama maka teras ialah banyak kepada ugama.  Kalau teknikal, banyak subjek kurikulum teknikal.

KURIKULUM / TERAS MATA PELAJARAN :

Boleh dianggap kurikulum yang wajib dipelajari oleh pelajar mengikut di sesebuah jabatan / fakulti / bahagian.  Maksudnya ia berlandaskan apa?  Ia berlandaskan pengetahuan untuk merantasi semua mata pelajaran lain.

KALAU TERAS MATA PELAJARAN BERASINGAN

Wajib contoh :

Bahasa English

Bahasa melayu

Bahasa Arab – Jika Institut Arab

Sejarah

Pengajian Brunei MIB

Pengajian Terengganu (UniSZA)

Aktiviti Kurikulum tambahan merupakan aktiviti tambahan yang mana merupakan sebagai kegiatan kokurikulum.

KURIKULUM TERSEMBUNYI (KT)

Terselindung – tidak dirancang – disekolah ada kurikulum yang tersembunyi.  Kanak-kanak ke sekolah, mereka tidak tahu kurikulum / pembelajaran di sekolah.  Ada yang takut da nada berani.  Timbul pelbagai implikasi.  Istilah Inggeris :

“Hidden curriculum, by products, non-academic outcomes of schooling, the unstudies curriculum, the forgotten curriculum”

 

KT tidak dipelajari, tetapi mempengaruhi tingkah laku dan nilai murni.  Alat pembentukan akhlak / ugama.  KT mempengaruhi nilai keadilan, tanggapan murid, penilaian murid / peperiksaan, budaya masyarakat, system kekuasaan sekolah, pentadbiran kewangan dan peraturan / asrama / sekolah, perkembangan mental.  KT penentuan integrasi dalam kalangan murid, juga dengan guru, sekolah dan sebarang kegiatan sekolah.  KT satu hubungan sekolah keseluruhan.

KT : Tujuan yang tidak tertulis, tetapi ada kemampuan pelajar megeluar pendapat.

KT : Sesuatu terjadi tanpa direncanakan.

Contoh guru mengajar jenis-jenis kilat.  Tiba-tiba keluar kilat di langit.

Bukan sebahagian onbjektif pengajaran, tetapi mempengaruhi pembelajaran.  Kalau tidak dikawal-boleh menjadi perilaku negative.  Tidak terdapat dalam kurikulum rasmi.

Dari mana datang?

Mungkin dari guru / murid / pendbir?

KT : Berhubung dengan moral.  Sebagai latihan social bagi mengekalkan kerukunan social.  KT sebagai hubungan sekolah dengan pelbagai warga,  peraturan kelas.  Bersifat nilai tambah dan sosialisasi.  Perubahan fungsi social pendidikan.

Kesimpulannya :  Tidak dinayata, tetapi membina hati, jiwa insan yang baik.

ISI KANDUNGAN KURIKULUM

Penting dalam sesebuah tajuk.  Ada dalam buku dan sukatan.  Tumpuan kepada : kemahiran asas, kemahiran berfikur,nilai merentas kurikulum, patriotism, pengajaran berpusatkan murid, penyelesaian masalah, penilaian berasas sekolah & berterusan dan pemulihan & pengayaan.

Isi kandungan mempunyai ciri-ciri : Luas – satu tahun, guru perlu membahagikan.  Terdapat komponen : Teori, Konsep, aktiviti, latihan, apikasi, hayatan dsb.  Ikut level murid.  Ikut kehendak masyarakat Negara da nada rujukan.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru perlu mengajar bersungguh-sungguh mengikut amanat, tanggungjawab, pengkhususan, perlu belajar, berkursus, membaca dsb.

PENILIAN KURIKULUM

Sekolah rendah dan menengah.  Ikut kehendak Kementerian, luar dan dalam bilik darjah, memberi gred, dsb.  Tujuan menilai kurikulum : keberkesanan, Perlu ubah tidak

Oenilaian berdasarkan :

 • Buku teks
 • Kurikulum
 • Pencapaian murid
 • Sukatan semasa
 • Persediaan sekolah
 • Jenis penilaian / peperiksaan
 • Kelayakan guru
 • Soal selidik : contoh pencapaian murid dalam meatematik dan sains.

TAJUK  5 : PRINSIP PEMBINAAN KURIKULUM SECARA UMUM

Sejarah kurikulum dan zaman kegemilangan Islam walaupun tidak formal.  Di Negara barat semua sekolah, IPT ada kurikulum.  Pembaharuan kurikulum sekolah dikaitkan di Amerika Syarikat awal tahun 1951 :  Kurikulum matematik yang baru.  Di Malaysia Kurikulum KBSR dan KBSM (Awal 70 an dan 80 an).  1956 – dikaitkan juga masa hendak kekal / tidak sekolah Tamil dan Cina.  Di Brunei masa 1960, 70 dan 1984 (Kemerdekaan).

Pembinaan / reka bentuk : (Isi kandungan /

 1. Susunan (tujuan, isi kandungan pengalaman dan penilaian)
 2. Komponen / isi kandungan kurikulum
 3. Strategi pengajaran
 4. Sumber / peralatan yang digunakan / sumber masyarakat
 5. Demensi dan kesepaduan reka bentuk / merentasi kurikulum.  Deminsi atau beruturutan mengikut tahun / level.  Murid boleh kuasi ilmu.  Merantasi : satu subjek boleh diaplikasi dalam subjek lain
 6. Kebenaran abadi : Kurikulum berteras Ugama.  Tetapi di Barat tidak.

BENTUK REKA BENTUK KURIKULUM (SEJARAH AWAL)

TUMPUAN SUBJEK ; ISI KANDUNGAN INTEGRASI LATIHAN DSB

TUMPUAN / PUSAT PELAJAR / INDIVIDU ; KEPERLUAN, PENGALAMAN DAN PERKEMBANGAN MURID – Secara individu termasuk minat, keperluan, matlamat murid.  Asal direka di sekolah Dewey abad ke 19.  Beri kebebasan kepada murid, juga kaedah projek oelh Kilpatrick di Amerika Syarikat.  Di Malaysia / Brunei, kelas pemulihan khas / sekolah khas.  Rumusan tujuan : Nilai, kesejahteraan rohani, jasmani, kembang watak, minat dan kerjaya.

TUMPUAN MASALAH : MASALAH KEHIDUPAN APA DIA? PELAJAR LEMAH MATEMATIK. KAJI SEMULA KURIKULUM.

 

TUMPUAN NILAI

TUMPUAN / PUSATAN MASYARAKAT

Masalah masyarakat.  Murid faham dan boleh selesai masalah.  Dilaksana di Amerika Syarikat 1940an – 1957 : pekerjaan, keraja dengan kumpulan, kerakyatan, aktiviti, kasihatan, perkembangan kanak-kanak dan remaja, peranan social, tanggungjawab, kefahaman ekonomi, alam sekitar, hubungan family dsb.

(KAFA / JKAF– kaedah pengajaran yang digunakan di Malaysia.  Tetapi cuma dilaksanakan di peringkat rendah saaja)

TUMPUAN PENGETAHUAN

Kaitan subjek dan ilmu pengetahuan.  Bagaimana mengingat dan pelajari? Kurikulum mata pelajaran berdasarkan pengetahuan, teras, displin ilmu, bahasa dsb.  Moral, seni, pendidikan jasmani, kesusteraan.

PEMBENTUKAN KURIKULUM

 • Menyedia membua tdasar kurikulum
 • Reka bentuk / perancangan / pengajaran / bahan / sumber / kewangan.  Membuat percubaan dahulu.
 • Perancangan mengukur sekolah (site-specific) yang hadapi masalah kurikulum.  Penilian semula.

DASAR – BAHAN PENYEDIAAN – UKURAN PENILIAN (semua komponen ini mesti ada)

CIRI-CIRI LAIN

Empat peringat : Masyarakat, institusi, pengajaran dan ideology / falsafah.  Perlu model tertentu

–       Peringkat masyarakat :  Melibatkan proses social politik, matlamat mata pelajaran diajar, buku / bahan / matlamat kawasan / negeri / Negara

–       Kurikulum peringkat Institusi  / sekolah / international / makro :   Dibuat dengan lengkap.  Dinukukan da nada synopsis / panduan.  Ada jangka masa / semester / minggu.  Disusun dengan trperinci.  Hujung pengajian ada ujian. Kalau mikro, peringkat sekolah sahaja / bilik darjah.

–       Peringkat pengajaran : Rancangan guru mengajar dalam kelas & terikat dengan perancangan.

–       Peringkat Ideologi – Matlamat kurikulum mengikut falsafah Negara / perubahan Negara.

Keseluruhan peringkat pembinaan kurikulum perlu reka bentuk sesuai.  Antaranya model :

–       Model Tyler (objektif) (1949)

–       Model Taa (objektif) (1962)

–       Model Bobbit (objektif )

–       Model (proses) / Humanistik

–       Model pengurusan

–       Model teknologi sten house

–       Tren terkini (Emergent Curiculum)

–       Model Berasaskan Islam

 

Pendapat Model Tyler

            Dalaman dan luaran.

 

Dalaman – Berpusat aspek kurikulum : Objektif, isi kandungan, kaedah, penyampaian dan penilian.  Mesti jelas pernyataan setiap kurikulum / subjek / pentafsiran.

Luaran  –   Kehendak masyarakat, Negara, murid dan guru / pakar. Sebab itu sebelum penentuan kurikulum melibatkan pandangan masyarakat.

Pendapat Umum

Hass, Pratt dan Schubert.  Yang mempengaruhi pembinaan kurikulum:

–       Pernnialism – melihat nilai semasa

–       Essentialism – pendidikan asas

–       Progressivism – terbuka

–       Reconstruction – persekolahan tempat mengembang susunan social.

Tabler (1983)

–       Kembali kepada nilai yang diketepikan

–       Pilihan konservatif / mengekal yang ada

–       Pilihan liberal : perubahan yang dikehendaki masyarakat

–       Eksperimental  / cipta pendidikan yang baru

–       Pendekatan baru kepada pengalaman pembelajaran

–       Pilihan Elektif : Kombinasi antara pilihan.

Reka bentuk kurikulum yang berjaya

 

–       Reka bentuk bersekala kecil

–       Reka bentuk yang panjang

–       Intergerasi dan peranan guru

–       Penilaian yang tetap

–       Disebar dengan penggunaan kos berpatutan

MINGGU 5 : TAJUK 6 – MODEL PEMBENTUKAN KURIKULUM (Sambungan)

 

Dewey – Pelajar, mata pelajaran dan masyarakat

Tyler : Kajian ke atas pelajar, kajian kehidupan luar sekolah saranan pakar subjek, falsafah dan psikologi pembelajaran.

Smith dan Stanley :  Keperluan asas manusia, keperluan social dan kesempurnaan demokratik.

Taba : Kajian ke atas pelajar, pengetahuan dan masyarakat.

Shubert : Keperluan pelajar, keperluan social, disiplin ilmu itu sendiri.

Saedah Siraj :  Keperluan ketuhanan, keperluan individu, keperluan masyarakat / semasa, keperluan ilmu.

MINGGU 6 : TAJUK 6 – TUJUAN PERANCANGAN / MATLAMAT KURIKULUM (MINGGU 5)

 

Setiap pengajian kurikulum ada tujuan tertentu ;

–       Memenuhi tuntutan budaya dan perubahan masyarakat.

–       Menyelesaikan masalah pengajaran

–       Mengubah tingkah laku manusia

–       Mengubah persepsi

–       Meningkat pengalaman pelajar

–       Menmungkin merancang hala tuju masa depan

–       Gambaran kemungkinan

–       Membantu para pembuat polisi untuk memilih terbaik

–       Membantu pembuat polisi tidak membuat anggapan yang salah

–       Pihak-pihak tertentu boleh memberi pandangan

–       Menjelaskan kemungkinan hala tuju

ASAS KURIKULUM MASA DEPAN (MS 22)

Kjian masa depan ada data : Membantu penggubal kurikulum institusi mencapai matlamat.  Kelemahan boleh ditambah.  Menambah matlamat yang ada.

Sifat manusia tiada batasan menambahkan ilmu & pengetahuan.  Boleh ubah suai pembangunan Negara.  Pelajar ugama boleh ambil pelajaran sains.  Pelajar sains boleh ambil ekonomi.  Cara belajar al quran bukan muqaddam lagi.  Cabaran pendidikan dan dunia hebat :  jadi kurikulum masa depan ikut bidang.  Kurikulum Ugama,

I.         apa yang hendak dirancang

II.         Banyakkan akhlak, kaunseling

III.         Ekonomi apa?

IV.         Perubatan apa?

V.         Masalah kesihatan?

VI.         Pengajian Makanan?

VII.         Psikologi di IPTA apa kurikulum?

Kesemua ini memerlukan kepada kepakaran untuk menggubal.

DATA KAJIAN KURIKULUM TERBARU

 • Dapat menentukan jenis-jenis pengajian baru
 • Berupaya menangani keperluan mendadak
 • Dapat hadapi cabaran dan menentu masa depan Negara
 • Dapat membina konsep baru pendidikan.  Kenapa pelajaran itu penting?  Pelajaran yang dapat bantu masa depan pelajar.  Pelajaran apa yang menjadi uttama.
 • Penggubal perlu guna pendekatan futuristic : kenal pasti trend semasa & membuat jangkaan perubahan
 • Membuant persedian awal

Islam : Allah akan mengubah kehendak manusia, jika manusia berusaha dan mencipta penemuaan baru.  Allah tidak menzalimi manusia.

MINGGU 7

TAJUK : MODEL REKA BENTUK PEMBANGUNAN KURIKULUM (SAMBUNGAN)

Mash ingat lagi model :

Model Objektif (Tyler, Bobbit, Taba)

Dalam system pendidikan, model kurikulum amat penting.  Yang biasa ialah model objektif / secara tradisional.  Malaysia dan Brunei banyak menggunakan model objektif.

MODEL OBJEKTIF PAKAR KURIKULUM – Franklin Bobbit dalam buku The Curiculum (1918) dan How to make a Curiculum ? boston (1924)

 • Kurikulum yang sesuai mesti ada matlamat / objektif
 • Ada objektif
 • Mencari kurikulum supaya murid belajar : selamat, selesa dan Berjaya sebagai individu / masyarakat
 • Keyakinan tingi
 • Berpusatkan kepada pelajar dan bertanggungjawab
 • Guru pemudah cara dan tumpuan kepada arah kendiri pelajar.  Murid digalak mencari kebenaran
 • Mencapai intelek murid dari kanak-kanak lagi.  Pencapaian yang tinggi dalam intelek
 • Lebih kepada penilian di sekolah
 • Sekolah sebagai unti demokrasi : persamaan dan bebas berfikir.  Bukan tempat mendidik sahaja
 • Sekolah tempat pemupukan kreativiti murid
 • Sekolah tempat memasyarakatkan murid
 • Pentadbir sekolah mengurus dengan fleksibel dan faham situasi sekolah

Rumusan model humanistic :

 • Mengutamakan proses daripada hasil.  Perkembangan manusia yang lebih terbuka dan kreatif
 • Kegiatan belajar yang baik ialah yang memberi pengalaman dan mengembang potensi
 • Guru di beri peluang merekabentuk pembelajaran – keperluan murid
 • Hubungan guru dan murid baik.  Dorongan guru terhadap murid
 • Bersifat integerasi: bersifat intelektual dan emosional / perilaku dan memberi pengalaman menyeluruh
 • Kurikulum disusun berdadarkan subjek.  Subjek dari tahap rendah hingga tinggi
 • Buku teks sumber utama
 • Kurikulum dibentuk berdasarkan minat dan penyelesaian masalah.  Murid boleh selesai masalah social. Membangkit perasaan ingin tahu.  Bahan-bahan pengajaran boleh merumuskan sesuatu
 • Juga kurikulum direkabentuk – keperluan social
 • Kurikulum berterusan dan bersepadu
  • Untuk melahirkan manusia professional.

Note : Teori Abraham Maslow – 

 1. Asasi
 2. Keselamatan
 3. Keselesaan
 4. Pengiktirafan
 5. Kejayaan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s